Baggeren watergangen Haastrecht en omgeving

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard gaan gezamenlijk onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in de watergangen bij Haastrecht (gemeente Krimpenerwaard).

In totaal wordt uit de watergangen van het hoogheemraadschap, 6,5 kilometer, circa 10.500 m3 baggerspecie verwijderd. De voorbereidingen zijn in januari 2019 begonnen, uitvoering is gepland voor juni t/m augustus. Daarnaast worden de aanwezige duikers (buizen die de ene watergang met de andere verbinden) gereinigd. Het hoogheemraadschap en de gemeente werken samen om het onderhoud aan de watergangen zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit te voeren en overlast voor de omgeving te beperken.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Deze werkzaamheden dragen bij aan het doel van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, namelijk ‘droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving’.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf A. den Hartog en Zonen B.V. voert het baggerwerk uit. De aannemer in januari 2019 gestart met de voorbereidingen. Om het broedseizoen niet te verstoren, vindt de uitvoering naar verwachting plaats van juni t/m augustus.

Wat gebeurt er met de bagger?

Van de baggerspecie die moet worden verwijderd, zijn monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses geven aan dat de te verwijderen bagger grotendeels is geclassificeerd als zogenaamd ‘verspreidbare baggerspecie’. De ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt zoveel als mogelijk met een kraan verwijderd en direct op  kant verwerkt. Dit is de meest duurzame methode voor het verwerken van de vrijgekomen baggerspecie en heeft de laagst maatschappelijke kosten. Niet verspreidbare baggerspecie mag niet op de kant worden gezet, deze wordt op een andere, verantwoorde manier (elders) verwerkt.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hecht grote waarde aan de natuurwaarden binnen haar beheergebied. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Zo wordt tijdens het baggeren gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze ecoloog inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen genomen dienen te worden om binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden bij Haastrecht kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: info@hhsk.nl.

Open een grote versie van de kaart (JPG, 215 kB)

Legenda