Baggeren watergangen Tweemanspolder

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de watergangen in de Tweemanspolder (gemeente Zuidplas).

In totaal wordt uit circa 14,0 kilometer watergang circa 13.300 m3 baggerspecie verwijderd. Daarnaast worden de aanwezige duikers (buizen die de ene watergang met de andere verbinden) gereinigd.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Deze werkzaamheden dragen bij aan het doel van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, namelijk ‘droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving’.

Tweemanspolder

Wanneer zijn de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf J. van Dorp & Zn. voert het baggerwerk uit. De aannemer begint in mei 2018 met de voorbereidingen en start met de baggerwerkzaamheden in juli. Deze zijn volgens planning in december 2018 klaar.

Wat gebeurt er met de bagger?

Van de baggerspecie die moet worden verwijderd, zijn monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses geven aan dat de te verwijderen bagger is geclassificeerd als zogenaamd ‘verspreidbare baggerspecie’. De ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt grotendeels met een kraan verwijderd en direct op de kant verwerkt. Dit is de meest duurzame methode voor het verwerken van de vrijgekomen baggerspecie en heeft de laagste maatschappelijke kosten.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hecht grote waarde aan de natuurwaarden binnen zijn beheersgebied. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Zo wordt tijdens het baggeren gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze ecoloog inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen genomen dienen te worden om binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: info@hhsk.nl.