Bergse Linker Rottekade

Het hoogheemraadschap voert werkzaamheden uit aan de voorliggende boezem van de Rotte gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen.

Wonen aan het water is prachtig, maar kan met de huidige klimaatveranderingen kan dit wateroverlast geven. Om hier beter bestand tegen te zijn, voert het hoogheemraadschap werkzaamheden uit bij de Bergse Linker Rottekade.

nieuws

juli 2018

De aannemer is met de laatste werkzaamheden aan de Bergse Linker Rottekade bezig.
Op een van de kadevakken zijn recentelijk nog werkzaamheden uitgevoerd. Er is klei aangebracht op het talud om de kade op te hogen. Om de klei goed te laten hechten in deze periode van droogte, houden we dit talud nat door het te besproeien. De kans bestaat, dat het nat houden plaatsvindt buiten de reguliere werktijden.

Het nat houden van deze kade heeft niet te maken met de inspecties van veendijken, die op dit moment plaatsvinden in ons beheersgebied in verband met de droogte. Bij langere perioden van droogte inspecteren we de droogte gevoelige kades in ons gebied. Deze kunnen namelijk, als er te lang geen regen valt, uitdrogen waardoor scheuren kunnen ontstaan. Door de inspecties kunnen we deze snel opsporen en schade herstellen als dat nodig is. Zo zorgen we ervoor dat mensen in ons gebied droge voeten houden.

Wat gaan we doen?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is begin 2018 gestart met werkzaamheden aan de voorliggende boezem van de Rotte gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade. De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van de boezem, het op orde brengen van een aantal dammen met duikers en bruggen en het ophogen van enkele delen van de kade. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen.

Waarom doen we dat?

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen. De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om het watersysteem (aan- en afvoer van water en de kwaliteit van het water) weer op orde te krijgen.

Wat willen we bereiken?

De werkzaamheden hebben als resultaat voor de lange termijn dat:

  • De kades weer op hoogte zijn
  • De watergangen voldoende afvoercapaciteit kunnen dragen
  • De onderhoudsstroken vrij zijn van obstakels
  • Binnen het gebied uitsluitend sprake zal zijn van vergunde objecten

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Naast bewonersbrieven en persoonlijk contact, kunt u meer informatie vinden op deze webpagina (in de bijlagen). Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van de website en krant van bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang om u te informeren over de ontwikkelingen binnen dit project. Ook kunt u de toezichthouder van de aannemer, de heer Jacco Swillens ter plaatse uw vragen stellen. Onze technisch specialist Gerrit Wijnstekers is eveneens regelmatig aanwezig en eventueel telefonisch te benaderen voor vragen of opmerkingen (contactgegevens vindt u rechts op de pagina).