Nieuwe peilbesluiten voor de Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap regelt met gemalen, stuwen en inlaten het niveau van het water in de polder. Dit noemen wij het waterpeil. De waterpeilen in een gebied liggen vast in een peilbesluit. Zeven peilbesluiten in de Krimpenerwaard gelden tot eind 2020. Deze peilbesluiten worden vernieuwd. Het gaat over de hele Krimpenerwaard, met uitzondering van de natuurgebieden. Deze peilbesluiten zijn al eerder aangepast.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit staat:

  • wat de waterpeilen in de sloten en plassen in een gebied zijn
  • hoe we de waterpeilen realiseren en controleren (peilbeheer)

Op een peilbesluit is inspraak mogelijk. Dit betekent dat mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de peilbesluiten hun mening of een reactie mogen geven. Deze reactie wordt dan meegenomen in de besluitvorming.

Hoe stellen we een peilbesluit op?

Bij het opstellen van een peilbesluit houden wij rekening met de natuur, landbouw, recreatie, bebouwing en wegen, het bedrijfsleven en de inwoners. We vinden het belangrijk om met betrokken partijen samen te werken. Dit doen we in een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van: landbouw, natuur en recreatie, maar ook van gemeente, provincie en woningbouwvereniging.

Met de klankbordgroep bespreken we onze plannen. We halen er informatie, aandachtspunten en ideeën op. Deze inbreng nemen we mee in onze besluiten over de peilbesluiten. De verslagen van de klankbordgroep vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

Daarnaast zorgen we dat er aandacht is voor meer persoonlijke belangen van grondgebruikers in de Krimpenerwaard. We organiseren hiervoor inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over de peilbesluiten en het proces. Ook kunt u ons dan gebiedspecifieke wensen of aandachtspunten voor het peilbeheer mee geven.

Wat zijn belangrijke momenten?

De komende maanden gaan we aan de slag met het opstellen van de peilbesluiten. Natuurlijk hebben we dan ook overleggen met de klankbordgroep. Het is de bedoeling dat het definitieve peilbesluit eind 2020 klaar is.

Belangrijke momenten voor u zijn:

Maandag 20 januari 

Informatiemarkt van 19.30 tot 21.30 uur in Het Kwartier, Jan Steenlaan 16 b in Stolwijk

Januari woensdag 22 januari

Informatiemarkt van 19.30  tot 21.30 uur in Partycentrum Amicitia, Raadhuisplein 1 in Lekkerkerk

Mei – juni 2020

Inspraakprocedure: belanghebbenden (mensen die direct of indirect betrokken zijn) mogen aandacht vragen voor hun belang.

In deze periode zijn hierover ook informatiebijeenkomsten.

Begin november 2020

Bespreking van voorgenomen peilbesluiten in de Commissie Integraal waterbeheer, met mogelijkheid tot inspreken door belanghebbenden.

Eind november 2020

Vaststelling peilbesluiten door het algemeen bestuur, met mogelijkheid tot inspreken door belanghebbenden.

De actuele waterpeilen zien? Bekijk ze op https://www.hhsk.nl/kaart/ActueleMetingen/

Meer weten?

Met deze pagina richten wij ons vooral op inwoners die niet georganiseerd zijn in een belangengroep en dus niet vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep. Via deze website en via lokale kranten houden we u op de hoogte over de peilbesluiten.

Voor meer informatie over de peilbesluiten Krimpenerwaard kunt u contact met ons opnemen via peilbesluitenkrimpenerwaard@hhsk.nl.