Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Een gesloten afvalwaterketen in 2050. Dat is waar de samenwerkende waterschappen en gemeenten in de regio Rotterdam naar toe willen.

Gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta werken intensief samen om hun gezamenlijke ambities in en voor de Rotterdamse afvalwaterketen waar te maken. Hiertoe hebben ze in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten: de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA) (pdf, 2.3 MB). Gemeente Capelle aan den IJssel is in 2014 aangesloten bij RoSA. De achterliggende doelen van de samenwerking zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen.

Begin 2018 sloot ook Evides Waterbedrijf zich bij de samenwerking aan. Evides was de afgelopen jaren al betrokken bij RoSA, onder andere bij RINEW: een onderzoek naar het op een innovatieve en duurzame manier hergebruiken van nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater.

Langetermijnvisie

Een belangrijke stap in deze Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen is een langetermijnvisie (pdf, 611 kB). Deze visie is het richtpunt voor alle betrokken partijen: professionals, inwoners, bestuurders en ketenpartners die mogelijkheden zien voor samenwerking. De visie legt een toekomstbeeld vast van de Rotterdamse afvalwaterketen met 2050 als richtpunt.

Het sluiten van kringlopen – afval bestaat niet

Het is tijd is om afvalwater niet meer te zien als afval. Het is een bron van energie en andere grondstoffen. De visie zet dus in op een verandering naar een gesloten afvalwaterketen in 2050. Dit wil zeggen meer aandacht voor het sluiten van kringlopen en voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater, zoals cellulose en fosfaat. Dit kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld voor kunstmest of papieren bekertjes. Zo ook kan afvalwater alleen al in de regio Rotterdam 1 miljoen kilogram aan fosfaat leveren!

De basis is het bestaande robuuste Rotterdamse watersysteem, zoals dat in de afgelopen decennia is opgebouwd, bestaande uit sloten en singels, riolering en afvalwaterzuivering. De verandering in de afvalwaterketen staat niet op zichzelf, maar sluit nadrukkelijk aan bij de aanpassing naar een ‘waterbestendige’ stad en bij de realisatie van de overige wateropgaven.

Afvalwaterketen Rotterdam

Afvalwaterketen Rotterdam

Naast grondstoffen biedt afvalwater mogelijkheden voor het benutten van warmte en energie. Op dit moment benutten we al biogas dat vrij komt bij vergisting van slib, om elektriciteit op te wekken. Lees hier meer over op de website http://waterschapsenergie.nl/. Met warmte uit de riolering is het bijvoorbeeld mogelijk om zwembaden of kantoorpanden te verwarmen of straten vorstvrij te houden. Tot slot kan afvalwater ook worden gebruikt als een bron van zoet water.

Voorbeeldprojecten

Deze veranderingen zijn dichterbij dan je misschien denkt. Rotterdamse partners hebben al concreet samengewerkt in een project als RINEW. Maar ook het scheiden van stromen in de Rotterdamse Agniesebuurt, Rozenburg of het centrum van Capelle aan den IJssel. Op de grotere afvalwaterzuiveringen produceren we biogas en wordt gewerkt aan het terugwinnen van fosfaat op grote schaal. Met de strategie werken gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijf aan een veelkleurig palet van projecten samen met bewoners, bedrijven, corporaties etc. aan de nieuwe mogelijkheden voor afvalwater en regenwater. 

Meer informatie

Nog meer lezen over de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen? Kijk dan op de website van de gemeente Rotterdam.