SPONGE 2020

SPONGE2020 is een internationaal samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen werken wij aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen in met name dicht bewoonde gebieden.

De naam SPONGE, spons, is een vertaling van deze opgave: Hoe kunnen wij de waterbergende mogelijkheden in steden beter maken zodat de stad weer als spons gaat werken?

Europese samenwerking

SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg – 2 Seas Mers Zeeën (www.interreg2seas.eu). Dit Europese programma streeft naar meer internationale samenwerking voor doelen die internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Een bijzonder aandachtspunt binnen het SPONGE2020 project is bewustwording voor de problematiek en samenwerking met alle betrokken stakeholders, zoals bewoners, maar ook woningbouwcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, lokale overheden, belangenverenigingen etc. Co-creatie van mogelijke oplossingen draagt bij aan waterbewustzijn en een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

Wie werken samen in SPONGE2020?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is “lead partner” en verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de partners en het bewaken van de voortgang. De partners zijn afkomstig uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland

  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Gemeente Westland 
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Rotterdam

België

  • Gemeente Antwerpen 

Verenigd Koninkrijk

  • Westcountry Rivers Trust
  • Essex County Council
  • Southend-on-Sea Borough Council
  • Somerset County Council

Meer informatie over de projecten:

www.antwerpen.be/sponge2020
http://wrt.org.uk/sponge2020
http://www.southend.gov.uk/info/200447/better_southend/769/sponge2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/agniesebuurt-en-sponge2020/ 

Agniesebuurt en SPONGE2020

Binnen het project SPONGE2020 werkt het hoogheemraadschap nauw samen met de gemeente Rotterdam aan klimaatbestendige maatregelen in de Agniesebuurt (het oude Noorden).

De komende jaren wordt de gehele Agniesebuurt, waaronder Zomerhofkwartier (ZoHo), klimaatbestendig gemaakt. De ambitie is om al het hemelwater in de wijk op te vangen, te bergen en/of te infiltreren: een 100% hemelwaterproof wijk. De gemeente vervangt de riolering grotendeels en koppelt de hemelwaterafvoer af op infiltratievoorzieningen onder de straten en pleinen. Met de subsidie van Interreg2seas wordt gewerkt aan het stimuleren van huurders, eigenaren, corporaties, architecten, belangenverenigingen om samen na te denken over het klimaatadaptief maken van de wijk en deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.

Meer informatie

www.rotterdam.nl/sponge2020