Samenvatting

Deze waterkwaliteitsrapportage geeft een overzicht van de waterkwaliteit bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Actuele toestand en doelen
Waterplanten hebben een sleutelrol voor het onderwaterleven. In hoofdstuk 1 is te lezen dat er in de Krimpenerwaard steeds minder wateren met onderwaterplanten zijn.

Het waterschap werkt, samen met andere partijen, aan de verbetering van de waterkwaliteit om ecologische doelen te bereiken. In hoofdstuk 2 is te lezen in hoeverre de doelen voor de KRW-waterlichamen worden bereikt. De boezems en plassen voldoen grotendeels al aan de doelen. In de waterlichamen die bestaan uit sloten en kanalen is vooral nog verbetering nodig voor de waterplanten en de kleine waterbeestjes. In hoofdstuk 3 is te lezen in hoeverre de doelen in de andere wateren worden bereikt.

Zwemmen
Zwemmen is een belangrijke recreatieve functie van het water. In hoofdstuk 4 is te lezen over de kwaliteit van het zwemwater. De zwemwaterkwaliteit is op alle officiële zwemlocaties behoorlijk goed en wordt steeds beter.

Stoffen in het water
Voedingsstoffen of nutriënten bepalen hoe snel waterplanten, kroos en algen kunnen groeien. Vaak zorgen teveel voedingsstoffen voor een slechte waterkwaliteit. In hoofdstuk 5 is te lezen dat er vooral in het glastuinbouwgebied erg veel voedingsstoffen in het water aanwezig zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt om gewassen te beschermen tegen ziektes en insecten. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het onderwaterleven. In hoofdstuk 6 is te lezen dat er veel (89) gewasbeschermingsmiddelen in het water aanwezig zijn en dat 17 van deze stoffen de norm overschrijden.

Recente ontwikkelingen
In hoofdstuk 7 zijn een aantal recente ontwikkelingen beschreven. In 2021 heeft het waterschap diverse waterkwaliteitsmaatregelen uitgevoerd in de Bleiswijkse Zoom. Het positieve effect van de maatregelen is te zien in de lage fosfaatconcentratie. Sinds een aantal jaar zijn er giftige blauwalgen in de Krimpenerwaard. De blauwalgen komen vooral voor in het midden en noorden van de Krimpenerwaard blijkt uit de metingen. Het waterschap heeft op twee plaatsen een nieuwe waterinlaat aangelegd om rivierwater in te laten. Het positieve effect hiervan is te zien in een lagere fosfaatconcentratie in de buurt van deze inlaten.

En verder
Er is veel meer informatie over waterkwaliteit dan in deze rapportage opgenomen kan worden. In hoofdstuk 8 zijn een aantal verwijzingen opgenomen naar meer gegevens en informatie over waterkwaliteit.

Sommige figuren uit eerdere rapportages zijn nu te vinden in Bijlage A.

Deze rapportage is voor een belangrijk deel automatisch opgebouwd uit data en computercode. De data en code zijn beschikbaar in bijlage B.

In de Leeswijzer wordt meer uitleg gegeven over hoe je deze rapportage kunt gebruiken.


Vragen over deze rapportage kunt u sturen naar


Tekeningen: Jasper de Ruiter, Tringa paintings