Hoofdstuk 1 Toestand waterkwaliteit - waterplanten

  • Het aantal wateren met planten onder water neemt de laatste jaren sterk af, vooral in de Krimpenerwaard.
  • Het aantal wateren met veel kroos schommelt sterk, maar lijkt niet structureel te veranderen.
  • In Schieland worden vaker bijzondere soorten waterplanten gevonden dan in de Krimpenerwaard.

Introductie

Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven (ecosysteem). Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen het leefgebied voor vissen en andere waterdieren. Door deze sleutelrol geven waterplanten een goede indicatie van de waterkwaliteit en de toestand van het leven onder water. De meeste planten hebben een positieve rol in het ecosysteem. Er zijn echter ook soorten, zoals kroos, die niet zo gunstig voor het water zijn. Kroos drijft op het water en kan grote delen van het water afdekken. Hierdoor is er onvoldoende licht voor andere waterplanten en is er minder zuurstofuitwisseling met de lucht.

Planten onder water

In figuur 1.1 is het aantal wateren waar waterplanten2 voorkomen te zien. Er is duidelijk te zien dat het aantal locaties met planten onder water afneemt. Deze afname is vooral in de Krimpenerwaard erg duidelijk. Het is aannemelijk dat dit te maken heeft met de opkomst van Amerikaanse rivierkreeften3.

De ontwikkeling van het aantal wateren met planten onder water in de Krimpenerwaard en in Schieland

Figuur 1.1: De ontwikkeling van het aantal wateren met planten onder water in de Krimpenerwaard en in Schieland

Kroos

In figuur 1.2 is het aantal wateren waar veel kroos4 aanwezig is te zien. Het aantal wateren met veel kroos varieert sterk van jaar tot jaar. Het aantal wateren met veel kroos lijkt niet structureel te veranderen. Wateren met veel kroos worden vaker in de Krimpenerwaard aangetroffen dan in Schieland.

De ontwikkeling van het aantal wateren met veel kroos in de Krimpenerwaard en in Schieland

Figuur 1.2: De ontwikkeling van het aantal wateren met veel kroos in de Krimpenerwaard en in Schieland

Toestand waterplanten

In figuur 1.3 is een overzicht van de aanwezigheid van verschillende groepen planten in de periode 2018-2020.

Overzicht van de begroeiing met waterplanten in de periode 2018-2020

Figuur 1.3: Overzicht van de begroeiing met waterplanten in de periode 2018-2020

De locaties waar bijzondere soorten zijn gevonden zijn te zien in figuur 1.4. Het is opvallend dat de wateren met bijzondere plantensoorten5 vooral in Schieland liggen.

Kaart met de locaties waar minstens één bijzondere waterplantensoort is aangetroffen in de periode 2018-2020

Figuur 1.4: Kaart met de locaties waar minstens één bijzondere waterplantensoort is aangetroffen in de periode 2018-2020

HOME


  1. Als grens voor wateren met waterplanten is aangehouden dat meer dan 5% van de oppervlakte met waterplanten begroeid moet zijn.↩︎

  2. Het hoogheemraadschap heeft in 2020 geïnventariseerd waar Amerikaanse kreeften voorkomen. De rapportage over Amerikaanse Rivierkreeften is online te lezen.↩︎

  3. Kroos bestaat uit kleine plantjes die los op het water drijven.↩︎

  4. Tot de bijzondere soorten worden gerekend: fijn hoornblad, kransblad, brokkelig kransblad, breekbaar kransblad, gewoon kransblad, lidsteng, waterviolier, waterdrieblad, groot nimfkruid, glanswier, kleinhoofdig glanswier, buigzaam glanswier, puntdragend glanswier, sterkranswier, watergentiaan, spits fonteinkruid, klein fonteinkruid, plat fonteinkruid, glanzig fonteinkruid, puntig fonteinkruid, drijvend fonteinkruid, stomp fonteinkruid, doorgroeid fonteinkruid, fijne waterranonkel, stijve waterranonkel, grote waterranonkel, boomglanswier en groot boomglanswier.↩︎