Hoofdstuk 3 Resultaten

3.1 Totaal vangsten

In 2020 hebben de bemonsteringen plaatsgevonden van 18 mei tot 4 juni. Er zijn in totaal 94 locaties onderzocht. In figuur 3.1 is per locatie weergegeven hoeveel kreeften er gevangen zijn2. Op alle 57 locaties in de Krimpenerwaard zijn uitheemse rivierkreeften gevonden. In Schieland is het beeld anders. Daar zijn op slechts 12 van de 37 locaties kreeften aangetroffen.

De grootste aantallen kreeften zijn aangetroffen in het midden van de Krimpenerwaard, rond Berkenwoude. Aan de noordoostkant van de Krimpenerwaard en in Schieland waren de aantallen kleiner. Het grootste aantal kreeften op één locatie was 101 in de Krimpenerwaard, in Schieland was het grootste aantal 30.

Kaart met de hoeveelheid gevangen kreeften per locatie. De open cirkels geven aan dat daar geen kreeften gevangen zijn.

Figuur 3.1: Kaart met de hoeveelheid gevangen kreeften per locatie. De open cirkels geven aan dat daar geen kreeften gevangen zijn.

3.2 Vangsten per soort

In het gebied zijn 4 soorten uitheemse rivierkreeften gevonden. De Gevlekte, Geknobbelde, Gestreepte, en Rode Amerikaanse Rivierkreeft. Van deze 4 soorten is de Rode Amerikaanse Rivierkreeft verreweg het meest gevonden. Deze is op 66 van de 69 locaties met kreeften gevonden. De overige soorten zijn slechts 2 tot 5 keer aangetroffen, en in lage aantallen. Op 1 locatie zijn 3 soorten bij elkaar gevonden, dit was net ten zuiden van Bergambacht.

Kaart die toont welke kreeftensoort op welke locatie gevangen is

Figuur 3.2: Kaart die toont welke kreeftensoort op welke locatie gevangen is


3.3 Aantallen per locatie

De Rode Amerikaanse Rivierkreeft komt niet alleen op de meeste locaties voor, maar heeft ook de grootste aantallen per locatie, tot maximaal 101 exemplaren. Het aantal van 101 is duidelijk een uitschieter, maar aantallen tussen de 10 en de 50 komen regelmatig voor. Van de andere soorten zijn er per locatie hoogstens 10 exemplaren gevangen.

Hoeveel kreeften zijn er per soort gevangen

Figuur 3.3: Hoeveel kreeften zijn er per soort gevangen


  1. De vangsten per locatie per soort zijn opgenomen in bijlage Vangsten per locatie