Hoofdstuk 4 Discussie

Rode Amerikaanse Rivierkreeft dominant
Net als in 2020 en 2021 is ook in 2022 de Rode Amerikaanse Rivierkreeft veruit het meeste aangetroffen: op de meeste locaties en in de grootste aantallen. Deze soort graaft veel in de oevers en is een echte alleseter. Ook verspreidt deze soort zich over land, net als de Gestreepte Amerikaanse Rivierkreeft. Door deze eigenschappen en door de grote aantallen heeft de Rode Amerikaanse Rivierkreeft waarschijnlijk de grootste impact op het ecosysteem. Eventuele maatregelen zullen zich dan ook vooral moeten richten op deze soort.

Verschil tussen Schieland en de Krimpenerwaard
In Schieland zijn er op minder locaties kreeften aangetroffen dan in de Krimpenerwaard. Op de locaties in Schieland was het aantal kreeften per locatie ook kleiner. Mogelijk komt dit doordat de kreeften Schieland nog niet volledig gekoloniseerd hebben. Het is echter ook mogelijk dat het gebied van Schieland minder geschikt is als leefgebied voor de rivierkreeften. Mogelijk heeft dit te maken met het verschil in bodemsoort: de Krimpenerwaard is een veengebied terwijl in Schieland de bodem op de meeste plaatsen uit klei bestaat.

Buiten het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard is tot nog toe weinig onderzoek gedaan naar de verspreiding van kreeften. Hierdoor is de situatie in aangrenzende gebieden niet goed bekend. Ook is er hierdoor weinig informatie over gebieden die met Schieland of de Krimpenerwaard te vergelijken zijn. Dit maakt het moeilijk om met zekerheid vast te stellen welke factoren bepalend zijn voor de hoeveelheid kreeften in een gebied.

Veranderde verspreiding
De verspreiding van de Gestreepte en Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft lijkt iets te zijn verschoven ten opzichte van 2021. Bij de Gestreepte Amerikaanse Rivierkreeft valt op dat de verspreiding zich dit jaar minder concentreert rond de Hollandse IJssel, en juist meer richting het westen is gegaan. Het aantal locaties waar deze soorten gevonden zijn is echter klein. Het andere beeld kan daarom ook het gevolg van toeval zijn en niet wijzen op een echte verandering. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is het belangrijk om de monitoring voort te zetten.

Toestemming visrechthebbenden
Vanwege de visserijwet is het voor dit onderzoek nodig om toestemming van de visrechthebbenden te verkrijgen. Alle visrechthebbenden die hebben gereageerd gaven toestemming. Een deel van de visrechthebbenden (26%) heeft echter niet gereageerd. Het is hierdoor niet duidelijk of zij bezwaren hebben tegen het onderzoek of dat ze niet de moeite hebben genomen om te reageren.

Hoewel de bereidheid om toestemming te verlenen groot was, is het proces wel tijdrovend. Het moeten regelen van toestemming is daarmee een belangrijke hindernis voor goed kreeftenonderzoek. Het kost veel tijd en het waterschap is afhankelijk van de welwillendheid van visrechthebbenden. Het zou wenselijk zijn als de wettelijke regels worden aangepast om dit onderzoek beter te faciliteren.