Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet

2.1 Bemonstering

Kreeftenkorven
Het onderzoek is uitgevoerd in mei. Per locatie zijn op een traject van 50 meter 12 kreeftenkorven met aas in het water geplaatst. De korven zijn in de middag geplaatst en de volgende ochtend weer opgehaald. Bij het ophalen van de korven is per soort het aantal kreeften geteld en is de lengte bepaald. Deze inspanning is voldoende om op een locatie een goed beeld van de hoeveelheid kreeften te krijgen. Als er met deze methode geen kreeften worden gevangen dan is het ook bijna zeker dat er op die locatie geen kreeften voorkomen.

Het volledige bemonsteringsprotocol kan hier worden gedownload.

eDNA
Er is op 10 van de onderzoekslocaties ook gekeken of het mogelijk was om kreeften te detecteren met DNA. Hiervoor zijn monsters genomen van het oppervlaktewater en in het laboratorium onderzoek. Er is gezocht naar DNA-sporen van de vier kreeftensoorten die eerder in het gebied zijn aangetroffen.

Links: Een ondiepe watergang met kreeftenkorven. Rechts: Een Rode Amerikaanse Rivierkreeft wordt opgemeten.Links: Een ondiepe watergang met kreeftenkorven. Rechts: Een Rode Amerikaanse Rivierkreeft wordt opgemeten.

Figuur 2.1: Links: Een ondiepe watergang met kreeftenkorven. Rechts: Een Rode Amerikaanse Rivierkreeft wordt opgemeten.

2.2 Onderzoekslocaties

De onderzoekslocaties voor het onderzoek naar kreeften liggen verspreid over het gehele beheergebied. De onderzoekslocaties zijn de dezelfde locaties waar jaarlijks de vegetatie wordt onderzocht. Hierdoor is het mogelijk om te onderzoeken welke relatie er is tussen de kreeften en de waterplanten. In 2022 waren er 142 locaties gepland.

Om onderzoek naar kreeften te mogen uitvoeren is het nodig om toestemming te ontvangen van de visrechthebbende1. Dit is de eigenaar van het water of iemand die het visrecht huurt. Om toestemming te krijgen zijn alle visrechthebbenden schriftelijk benaderd om toestemming te krijgen. Iedereen die reageerde heeft toestemming gegeven. Voor 22 locaties is echter geen reactie ontvangen. Hierdoor was het niet mogelijk om hier onderzoek uit te voeren. Op 2 locaties was het niet mogelijk onderzoek te doen in verband met broedende weidevogels en 4 locaties bleken niet bereikbaar te zijn. Uiteindelijk zijn er 114 locaties onderzocht.

Op de onderstaande kaart is te zien voor welke locaties toestemming is ontvangen. Er zijn meetlocaties in ons hele beheergebied.


  1. schaaldierrecht of totaal visrecht↩︎