Hoofdstuk 1 Recente metingen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meest recente metingen van gewasbeschermingsmiddelen. Van elke onderzochte locatie zijn de metingen van het meest recente monster meegenomen3. De metingen zijn gedaan in de periode van 14 juli 2021 tot 14 juli 2021.

Op de onderstaande interactieve kaart is te zien op welke locatie recente metingen zijn uitgevoerd.

Figuur 1.1: Kaart met de ligging van de meetpunten (interactief)

1.1 Hoeveel stoffen in het water?

Er zijn in de laatste 3 maanden 3 meetpunten onderzocht op gewasbeschermingsmiddelen. In de onderstaande figuur is te zien hoeveel stoffen er per meetpunt in het water zijn aangetroffen. Ook is te zien hoeveel stoffen er boven de normwaarde zijn aangetroffen4. Op de interactieve kaart is de locatie van elk meetpunt weergegeven.

Het aantal aangetroffen en overschrijdende gewasbeschermingsmiddelen per locatie

Figuur 1.2: Het aantal aangetroffen en overschrijdende gewasbeschermingsmiddelen per locatie

1.2 Meest voorkomende stoffen

Er zijn in de meest recente monsters 18 verschillende gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. In de onderstaande figuur is te zien welke stoffen het meest worden aangetroffen. Ook is te zien hoe vaak de betreffende stof boven de normwaarde is aangetroffen.

Het aantal keer dat een gewasbeschermingsmiddel (boven de norm) is aangetroffen

Figuur 1.3: Het aantal keer dat een gewasbeschermingsmiddel (boven de norm) is aangetroffen

1.3 Overschrijdingen

In de eerste onderstaande tabel zijn alle metingen weergegeven waarvan de meetwaarde hoger is dan de norm. De overschrijdingsfactor geeft de verhouding weer tussen de meetwaarde en de norm5. In de tweede tabel zijn alle metingen weergegeven van stoffen die wel zijn aangetroffen, maar waarvan de meetwaarde onder de norm ligt.

Figuur 1.4: Stoffen die boven de normwaarde zijn gemeten (interactief)


Figuur 1.5: Stoffen die zijn aangetroffen maar die onder de normwaarde zijn gemeten (interactief)

HOME


  1. Alleen metingen die minder dan 3 maanden geleden gedaan zijn worden getoond.

  2. In de figuren wordt soms getoond welk deel van de metingen boven de normwaarde uitkomt. Een overschrijding van de normwaarde is een indicatie dat deze meting schadelijk kan zijn voor het waterleven. Dit is echter geen formele normoverschrijding omdat normoverschrijdingen alleen per kalenderjaar kunnen worden bepaald.

  3. Een voorbeeld: Als de overschrijdingsfactor 2 is, dan betekent dat dat de gemeten waarde 2 keer zo hoog is als de norm. Bij waarden die kleiner zijn dan 1 (niet in de tabel opgenomen) is er geen overschrijding van de normwaarde.