Hoofdstuk 2 Chloride

Chloride is een stof die van nature in het water voorkomt. Chloride bepaalt voor een belangrijk deel hoe zout het water is. Hoge chlorideconcentraties komen voor als het water wordt beïnvloed door brak grondwater of door zeewater. Als de chlorideconcentratie te hoog is dan kan dat schadelijk zijn voor planten en dieren die normaal in zoet water leven. Ook kunnen is water met hoge chlorideconcentraties niet meer geschikt voor agrarisch gebruik.

In de Krimpenerwaard worden zelden verhoogde chlorideconcentraties gemeten. In Schieland komt op enkele plaatsen brak grondwater naar boven. Ook kan het rivierwater dat in Schieland wordt ingelaten hogere chlorideconcentraties hebben. In de zomer bepaalt het chloridegehalte van het rivierwater of er water uit de rivier kan worden ingelaten.

Als de chlorideconcentraties lager zijn dan 200 mg/l dan geeft dat geen beperkingen voor het agrarisch gebruik of effecten op de planten en dieren die er leven. Als de concentratie tussen de 200 en de 400 mg/l is dan zijn er geringe effecten te verwachten. Als de concentratie hoger is dan 400 mg/l dan zijn er negatieve gevolgen te verwachten van de verhoogde chlorideconcentratie.

In de onderstaande figuur is per meetpunt de hoogst gemeten chlorideconcentratie weergegeven, ingedeeld naar de bovengenoemde klassen. Per jaar is te zien welk aandeel van de meetpunten in welke klasse valt.

Figuur 2.1: De hoogste gemeten chlorideconcentratie per meetpunt in de periode 2010-2019

Samenvattend

In de Krimpenerwaard is eigenlijk nooit sprake van verhoogde chlorideconcentraties. In Schieland heeft ongeveer de helft van de meetpunten te maken met enige verhoging van de chlorideconcentratie. Ook zijn er in Schieland jaarlijks enkele locaties met chlorideconcentraties boven de 400 mg/l. De chlorideconcentratie in 2019 is niet afwijkend ten opzichte van eerdere jaren.