Hoofdstuk 1 Nutriënten

Nutriënten (voedingsstoffen) zijn essentiële stoffen voor organismen. Te hoge nutriëntenconcentraties zorgen echter voor een eenzijdig ecosysteem en overlast door algen en kroos. De belangrijkste nutriënten zijn de stoffen fosfor en stikstof. De doelstellingen voor fosfor en stikstof zijn afhankelijk van het watertype. In de meeste situaties zijn de concentraties nu nog te hoog.

In de onderstaande grafieken is de gemiddelde concentratie per jaar weergegeven per type landgebruik1. De blauwe balk geeft de situatie van het jaar 2019 weer. Door met de muis over de grafiek te bewegen is te zien hoe het jaar zich verhoudt tot de andere jaren.

In de tabellen wordt getoond of er sprake is van een trend.2

1.1 Fosfor

Figuur 1.1: Gemiddelde fosforconcentratie per type landgebruik per jaar. De jaren zijn gerangschikt naar de hoogte van de fosforconcentratie

Tabel 1.1: Trends in de gemiddelde fosforconcentratie in de periode 2010 - 2019
Stof Landgebruik Trend
Fosfor Glastuinbouw Dalende trend
Fosfor Gras Geen trend
Fosfor Stedelijk Geen trend
Fosfor Plassen Geen trend
Fosfor Boezem Dalende trend

1.2 Stikstof

Figuur 1.2: Gemiddelde stikstofconcentratie per type landgebruik per jaar. De jaren zijn gerangschikt naar de hoogte van de stikstofconcentratie

Tabel 1.2: Trends in de gemiddelde stikstofconcentratie in de periode 2010 - 2019
Stof Landgebruik Trend
Stikstof Glastuinbouw Geen trend
Stikstof Gras Geen trend
Stikstof Stedelijk Geen trend
Stikstof Plassen Geen trend
Stikstof Boezem Geen trend

Samenvattend

In de figuren is te zien dat de nutriëntenconcentraties in het glastuinbouwgebied aanzienlijk hoger zijn dan in andere gebieden. In 2019 waren de stikstofconcentraties niet veel hoger of lager dan andere jaren. De fosforconcentraties waren in 2019 ten opzichte van eerdere jaren vrij laag. De fosforconcentratie in het glastuinbouwgebied neemt af. Dit geldt ook voor de boezem.


  1. Voor het type landgebruik zijn alleen de meest voorkomende typen opgenomen. Het type gras betreft zowel het veenweidegebied in de Krimpenerwaard als het veenweidegebied in Schieland. Onder het type boezem vallen de Rotte, de Ringvaart en de Vaart Bleiswijk.

  2. De trend is bepaald met een Mann-Kendall trendtest. De test is uitgevoerd op de gemiddelde concentraties van de laatste 10 jaar. Als de p-waarde kleiner is dan 0,05 dan is het aannemelijk dat er sprake is van een echte trend.