Samenvatting

Deze waterkwaliteitsrapportage geeft een overzicht van de waterkwaliteit bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Actuele toestand en doelen
Waterplanten hebben een sleutelrol voor het onderwaterleven. In hoofdstuk 1 is te lezen dat er in de Krimpenerwaard nog maar weinig wateren met onderwaterplanten zijn.

Het waterschap werkt, samen met andere partijen, aan de verbetering van de waterkwaliteit om ecologische doelen te bereiken. In hoofdstuk 2 is te lezen in hoeverre de doelen voor de KRW-waterlichamen worden bereikt. De boezems en plassen voldoen grotendeels al aan de doelen. In de waterlichamen die bestaan uit sloten en kanalen is vooral nog verbetering nodig voor de waterplanten en de kleine waterbeestjes. In hoeverre de doelen in andere wateren worden bereikt is te lezen in hoofdstuk 3.

Zwemmen
Zwemmen is een belangrijke recreatieve functie van het water. In hoofdstuk 4 is te lezen over de kwaliteit van het zwemwater. De zwemwaterkwaliteit is op de meeste officiële zwemlocaties behoorlijk goed.

Stoffen in het water
Voedingsstoffen of nutriënten bepalen hoe snel waterplanten, kroos en algen kunnen groeien. Vaak zorgen teveel voedingsstoffen voor een slechte waterkwaliteit. In hoofdstuk 5 is te lezen dat er vooral in het glastuinbouwgebied erg veel voedingsstoffen in het water aanwezig zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt om gewassen te beschermen tegen ziektes en insecten. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het onderwaterleven. In hoofdstuk 6 is te lezen dat er veel (67) gewasbeschermingsmiddelen in het water aanwezig zijn en dat 13 van deze stoffen de norm overschrijden. Met name in het glastuinbouwgebied zorgen deze stoffen voor schade aan het onderwaterleven.

Exoten
Exoten (uitheemse planten en dieren) zijn een bedreiging voor het onderwaterleven en een goede waterkwaliteit. In hoofdstuk 7 worden twee relevante groepen exoten in beeld gebracht: Amerikaanse rivierkreeften en invasieve waterplanten. De Amerikaanse rivierkreeften zijn een wijdverspreid probleem. Invasieve waterplanten worden goed onder controle gehouden en komen daardoor maar sporadisch voor.

En verder
Vince Vis is je gastheer in deze rapportage. Vince laat je in één oogopslag zien wat hij ervan vindt.


Hoi! Ik ben Vince Vis!

Er is veel meer informatie over waterkwaliteit dan in deze rapportage opgenomen kan worden. In hoofdstuk 8 zijn een aantal verwijzingen opgenomen naar meer gegevens en informatie over waterkwaliteit.

Sommige figuren met aanvullende informatie zijn te vinden in Bijlage A.

Deze rapportage is voor een belangrijk deel automatisch opgebouwd uit data en computercode. De data en code zijn beschikbaar in bijlage B.

In de Leeswijzer wordt meer uitleg gegeven over hoe je deze rapportage kunt gebruiken.


Vragen over deze rapportage kunt u sturen naar


Tekeningen: Jasper de Ruiter, Tringa paintings