Hoofdstuk 7 Exoten

  • De schadelijke Amerikaanse Rivierkreeften zijn in een groot deel van het gebied aanwezig.
  • Het wegvangen van rivierkreeften leidt tot de terugkeer van waterplanten.
  • Invasieve waterplanten worden op een beperkt aantal locaties gevonden.Introductie

Exoten zijn soorten die van nature niet in een gebied voorkomen: ze zijn daar door menselijk handelen terecht gekomen. Een klein deel van de exoten ontwikkelt zich explosief en vormt een plaag. We noemen deze soorten invasieve exoten. Een deel van de invasieve exoten vormt een risico voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Van de invasieve exoten zijn twee groepen voor het waterschap in het bijzonder relevant: Amerikaanse rivierkreeften en invasieve waterplanten.

Amerikaanse rivierkreeften
Amerikaanse rivierkreeften komen in het gebied van het waterschap op veel plekken en in grote aantallen (miljoenen) voor. Hun aanwezigheid heeft grote negatieve gevolgen voor het watersysteem. De kreeften zijn echte alleseters waardoor andere dieren en planten verdwijnen. Ze graven ook in de oevers waardoor deze afkalven. Het is belangrijk dat hier wat aan wordt gedaan. Daarom heeft het waterschap met diverse partijen een brandbrief gestuurd aan de minister om echt werk te gaan maken van de kreeftenbestrijding.

Meer informatie over de kreeften is te vinden op de website van HHSK en in de monitoringsrapportage over de jaarlijkse kreeftenmonitoring.

Invasieve waterplanten
Invasieve waterplanten kunnen voor problemen zorgen doordat ze snel kunnen groeien. Hierdoor kunnen ze een oever of watergang snel overwoekeren. Dit gaat ten koste van andere (inheemse) planten en belemmert de waterafvoer. Als er waarnemingen zijn van invasieve waterplanten dan neemt het waterschap zo snel mogelijk actie om ze grondig te verwijderen. Hierdoor kunnen ze niet uitgroeien en zich verder verspreiden. Op deze locaties wordt daarna ook regelmatig gecontroleerd of de invasieve waterplanten niet terug komen. Door deze aanpak zijn er in het gebied van het waterschap relatief weinig invasieve waterplanten en blijven de kosten voor de bestrijding ervan laag.

Rivierkreeften

Het waterschap onderzoekt sinds 2020 waar in het gebied Amerikaanse Rivierkreeften aanwezig zijn. In de periode 2020-2022 zijn er 333 verschillende locaties onderzocht. Op de onderstaande kaarten (7.1) is van alle locaties te zien of er wel of geen kreeften zijn aangetroffen.

In de Krimpenerwaard zijn op bijna alle locaties kreeften gevangen; slechts op enkele plaatsen in de Krimpenerwaard zijn geen kreeften gevangen. In Schieland zijn vooral aan de oost- en de noordzijde kreeften gevangen; aan de westkant worden meestal geen kreeften gevangen. Wat opvalt is dat overal in Schieland locaties zijn waar geen kreeften zijn gevangen en dat locaties met en zonder kreeften soms heel dicht bij elkaar liggen.

Onderzoekslocaties waar kreeften aanwezig en afwezig zijn in de periode 2020-2022.

Figuur 7.1: Onderzoekslocaties waar kreeften aanwezig en afwezig zijn in de periode 2020-2022.

Pilot wegvangen kreeften

Het waterschap heeft in 2021 en 2022 in een klein pilotgebied een proef uitgevoerd om te kijken of het haalbaar is om de kreeften weg te vangen. In dit gebied van 70 ha zijn in 2 jaar tijd circa 220.0000 kreeften weggevangen. Een opvallende ontwikkeling in het pilotgebied is dat hier in 2022 op verschillende locaties weer waterplanten (Groot blaasjeskruid) begonnen te groeien. In het pilotgebied waren in verhouding tweeënhalf keer meer locaties met waterplanten dan in de rest van de Krimpenerwaard (zie figuur 7.2).

Locaties met waterplanten in het pilotgebied vergeleken met de rest van de Krimpenerwaard

Figuur 7.2: Locaties met waterplanten in het pilotgebied vergeleken met de rest van de Krimpenerwaard

Invasieve waterplanten

Invasieve waterplanten komen in het gebied van het waterschap niet zo heel vaak voor. Als deze soorten worden aangetroffen dan worden ze zo snel mogelijk verwijderd.

Op de onderstaande kaart is te zien welke invasieve waterplanten zijn aangetroffen in de afgelopen drie jaar. Door de aanpak van het waterschap is het aantal locaties waar invasieve waterplanten worden gevonden is beperkt. Hierdoor blijven de kosten voor de bestrijding hiervan in verhouding laag.

Figuur 7.3: Kaart 2020-2022 Invasieve exotische waterplanten (interactief)

HOME