Hoofdstuk 2 Ecologisch doelbereik - KRW

  • Het hoogheemraadschap heeft 26 verschillende waterlichamen.
  • Vooral in lijnvormige wateren voldoen waterplanten en macrofauna nog niet aan de doelen.
  • De boezems en plassen voldoen grotendeels aan de KRW-doelen.


Introductie

De ecologische doelen voor het watersysteem komen voor een belangrijk deel voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een richtlijn die bedoeld is om de waterkwaliteit en ecologie te beschermen en te verbeteren. De KRW geeft richtlijnen voor de wijze waarop waterkwaliteitsdoelen vastgesteld moeten worden. Ook verplicht de KRW de Nederlandse overheden om voor 2027 alle zinvolle maatregelen te nemen om die doelen te bereiken. Hoewel de KRW geldt voor alle wateren worden de KRW-doelen alleen vastgesteld voor zogenaamde waterlichamen.5 In het gebied van het hoogheemraadschap zijn 26 waterlichamen aanwezig.

De KRW-doelen worden bepaald op basis van het watertype van het water. Voor elk watertype is landelijk een standaard-doel vastgesteld. Sommige wateren hebben functies of natuurlijke omstandigheden heeft die beperkend zijn voor het ecosysteem. In dat geval wordt de doelstelling van een water naar beneden toe bijgesteld ten opzichte van het standaard-doel. 6 Hierdoor zijn de KRW-doelen haalbare doelen die door het treffen van de juiste maatregelen gehaald moeten kunnen worden. Per waterlichaam wordt voor drie of vier kwaliteitselementen een KRW-doel vastgesteld: algen, waterplanten, macrofauna (waterdiertjes) en vissen.

Ligging waterlichamen

Op de kaart 2.1 is te zien waar de waterlichamen liggen.