A Overige figuren

Om de waterkwaliteitsrapportage leesbaar te houden, is het belangrijk dat in de hoofdtekst van de rapportage alleen de belangrijkste onderdelen worden opgenomen. Daarom zijn enkele onderdelen en figuren opgenomen in de bijlage. Deze figuren en onderdelen maakten in eerdere rapportages soms deel uit van de hoofdtekst.

A.1 Waterplanten

Toestand waterplanten

In figuur A.1 is een overzicht van de aanwezigheid van verschillende groepen planten in de periode 2020-2022.

Overzicht van de begroeiing met waterplanten in de periode 2020-2022

Figuur A.1: Overzicht van de begroeiing met waterplanten in de periode 2020-2022

De locaties waar bijzondere soorten zijn gevonden zijn te zien in figuur A.2. Het is opvallend dat de wateren met bijzondere plantensoorten23 vooral in Schieland liggen.

Kaart met de locaties waar minstens één bijzondere waterplantensoort is aangetroffen in de periode 2020-2022

Figuur A.2: Kaart met de locaties waar minstens één bijzondere waterplantensoort is aangetroffen in de periode 2020-2022

A.2 Doelen overig water

De hoogte van de doelen in het overig water is weergegeven in figuur A.3. Het blauwe gedeelte toont de hoogte van het doel, het grijze gedeelte toont hoeveel het doel is aangepast. Deze doelstellingen gelden voor de periode 2022-2027.

De hoogte van de doelstelling ten opzichte van de standaard-doelstelling voor overig water. Het blauwe gedeelte toont de hoogte van het doel, het grijze gedeelte toont hoeveel het doel is aangepast. Deze doelstellingen gelden voor de periode 2022-2027.

Figuur A.3: De hoogte van de doelstelling ten opzichte van de standaard-doelstelling voor overig water. Het blauwe gedeelte toont de hoogte van het doel, het grijze gedeelte toont hoeveel het doel is aangepast. Deze doelstellingen gelden voor de periode 2022-2027.

A.3 Gewasbeschermingsmiddelen

A.3.1 Aanwezigheid gewasbeschermingsmiddelen

In figuur A.4 is te zien hoeveel verschillende gewasbeschermingsmiddelen er gemiddeld in het water worden aangetroffen.

In figuur A.5 is te zien hoeveel verschillende gewasbeschermingsmiddelen er per jaar worden aangetroffen en of ze de norm overschrijden.

Figuur A.4: Het aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen dat in een gemiddeld monster wordt aangetroffen en hoeveel stoffen gemiddeld boven de grens van de norm worden gemeten. (interactief)

Figuur A.5: Het aantal verschillende normoverschrijdende en niet-normoverschrijdende gewasbeschermingsmiddelen dat wordt aangetroffen. (interactief)

Veel voorkomende gewasbeschermingsmiddelen

In figuur A.6 is te zien welke stoffen het meest worden aangetroffen.

De tien meest aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen in 2022

Figuur A.6: De tien meest aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen in 2022

A.4 Chloride

Chloride is een stof die van nature in het water voorkomt. Chloride bepaalt voor een belangrijk deel hoe zout het water is. Hoge chlorideconcentraties komen voor als het water wordt beïnvloed door brak grondwater of door zeewater. Als de chlorideconcentratie te hoog is dan kan dat schadelijk zijn voor planten en dieren die normaal in zoet water leven. Ook is water met hoge chlorideconcentraties niet meer geschikt voor agrarisch gebruik.

In de Krimpenerwaard worden zelden verhoogde chlorideconcentraties gemeten. In Schieland komt op enkele plaatsen brak grondwater naar boven. Ook kan het rivierwater dat in Schieland wordt ingelaten hogere chlorideconcentraties hebben. In de zomer bepaalt het chloridegehalte van het rivierwater of er water uit de rivier kan worden ingelaten. Bij hoge chloridegehaltes in het rivierwater kan het moeilijk zijn om het beheergebied van voldoende goed water te voorzien.

Als de chlorideconcentraties lager zijn dan 200 mg/l dan geeft dat geen beperkingen voor het agrarisch gebruik en geen effecten op de planten en dieren die er leven. Als de concentratie tussen de 200 en de 400 mg/l is dan zijn er geringe effecten te verwachten. Als de concentratie hoger is dan 400 mg/l dan zijn er negatieve gevolgen te verwachten van de verhoogde chlorideconcentratie.

Chloridemetingen

In figuur A.7 is per meetpunt de hoogst gemeten chlorideconcentratie weergegeven, ingedeeld naar de bovengenoemde klassen. Per jaar is te zien welk aandeel van de meetpunten in welke klasse valt. Het aantal locaties met een hoge chlorideconcentratie is vrij stabiel. Dit betreft voornamelijk meetlocaties waar de chlorideconcentratie niet te sturen is: ze worden door zout grondwater beïnvloed of liggen in kleine geïsoleerde gebiedjes die in directe verbinding staan met de rivier.

Figuur A.7: De hoogste gemeten chlorideconcentratie per meetpunt in de periode 2013-2022

HOME


  1. Tot de bijzondere soorten worden gerekend: fijn hoornblad, kransblad, brokkelig kransblad, breekbaar kransblad, gewoon kransblad, lidsteng, waterviolier, waterdrieblad, groot nimfkruid, glanswier, kleinhoofdig glanswier, buigzaam glanswier, puntdragend glanswier, sterkranswier, watergentiaan, spits fonteinkruid, klein fonteinkruid, plat fonteinkruid, glanzig fonteinkruid, puntig fonteinkruid, drijvend fonteinkruid, stomp fonteinkruid, doorgroeid fonteinkruid, fijne waterranonkel, stijve waterranonkel, grote waterranonkel, boomglanswier en groot boomglanswier.↩︎