Hoofdstuk 8 Meer informatie

Deze rapportage geeft een weergave van enkele waterkwaliteitsaspecten op hoofdlijnen. Er zijn nog veel meer gegevens en informatie beschikbaar. Hieronder wordt een overzicht gegeven van diverse andere informatiebronnen.

Meetgegevens

Alle meetgegevens van HHSK zijn te raadplegen en te downloaden via de website. Dit kan in de eerste plaats via de pagina Actuele metingen waterkwaliteit. Hier zijn alle fysisch-chemische en biologische gegevens te downloaden als .csv-bestanden. Voor het downloaden van grote hoeveelheden meetgegevens is dit de beste manier.

Voor het raadplegen van fysisch-chemische meetgegevens is het gebruiksvriendelijker om gebruik te maken van de kaart met Actuele Metingen. Via het tabblad Waterkwaliteit is zichtbaar op welke locaties waterkwaliteitsmetingen zijn uitgevoerd. Door op een punt te klikken is het mogelijk om meetgegevens in grafiekvorm te bekijken of als .csv-bestand te downloaden.

Waterkwaliteitsrapportages

Op de website van HHSK, op de pagina Actuele metingen waterkwaliteit, zijn diverse rapportages over de waterkwaliteit te raadplegen: de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage; over gewasbeschermingsmiddelen en over de achtergronden van het waterkwaliteitsbeleid.

Amerikaanse rivierkreeften

Het hoogheemraadschap heeft in 2022 gebiedsbreed onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van Amerikaanse Rivierkreeften. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in deze rapportage

Kaderrichtlijn Water

Voor de Kaderrichtlijn Water worden zogenaamde factsheets gemaakt. Deze factsheets geven een overzicht van de toestand en doelstellingen voor de KRW-waterlichamen. Deze factsheets zijn te raadplegen via het Waterkwaliteitsportaal.

Zwemwater

Gedurende het zwemseizoen worden er regelmatig metingen uitgevoerd om de zwemwaterkwaliteit te bewaken. Op de website www.zwemwater.nl is altijd te zien of er op een zwemlocatie een waarschuwing van kracht is. Deze waarschuwingen zijn ook te raadplegen via de zwemwater-app. Deze app is via zwemwater.nl te downloaden.

Bestrijdingsmiddelen

De meest recent aangetroffen en overschrijdende bestrijdingsmiddelen in het beheergebied zijn te vinden via een rapport op de website van HHSK: Gewasbeschermingsmiddelen.

Informatie over bestrijdingsmiddelen wordt landelijk verzameld en beschikbaar gesteld via de Bestrijdingsmiddelenatlas. De Bestrijdingsmiddelenatlas heeft een onderdeel regionaal waar (o.a.) informatie specifiek voor het beheergebied van HHSK te vinden is.

HOME