Onderzoeken

Op deze pagina vindt u de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voor project KIJK is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In de MER brengt het waterschap de milieueffecten van de dijkversterking in beeld.  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) was de voorbereiding van de MER.

Bekijk hier de NRD-notitie.

Bureaustudies KIJK

Oplegger Volledig onderzoeksrapport Gebiedskaart Archeologie Bijlage B bureauonderzoek Archeologie A3 Archeologie Cultuurhistorie Bijlage B bureauonderzoek Cultuurhistorie A3 Cultuurhistorie Bodem Bijlage B bureauonderzoek Bodem A3 Bodem Kabels en leidingen Bijlage B bureauonderzoek Kabels en leidingen A3 Kabels en leidingen Landschap Bijlage B bureauonderzoek Landschap A3 Landschap Natuur Natuurverkenning KIJK Verkeer Bijlage B bureauonderzoek Verkeer A3 Verkeer Water Bijlage B bureauonderzoek Water A3 Water Woon- en leefomgeving Bijlage B bureauonderzoek Woon- en leefomgeving A3 Woon- en leefomgeving Niet Gesprongen Explosieven (NGE) Bijlage B bureauonderzoek NGE

Bekijk de bureaustudies op een digitale kaart.

Veldonderzoeken

Veldonderzoek Bijlage Veldonderzoek woon- en leefomgeving Veldonderzoek landschap overzichtskaart groeninventarisatie aanvullende inventarisatie Veldonderzoek verkeer Vervolgonderzoek water

Gecombineerd bureau- en veldonderzoek

Onderzoek Bijlage Gebiedskaart Natuurverkenning Waarnemingen A3 Natuur Overige kaarten Losse kaarten
Beheertypen
Vogels, roofvogels, uilen
Vogels overig
Zoogdieren
Amfibieën, vissen, reptielen
Vaatplanten, libellen
N2000 afstanden
Natte dooradering
NNN weidevogelgebied
Open grasland
Vleermuizen
Vleermuizen overig
Vleermuizen baltsend
Vleermuizen foeragerend
Vleermuizen myoten
Vogels weide

Ruimtelijke visie

Download hier de Ruimtelijke visie KIJK

onderzoek panden

Rapport van het eerste pandenonderzoek.