Zorg voor veilige wegen en bruggen

Het hoogheemraadschap draagt bij aan een betrouwbaar wegennetwerk in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard.

Dit doen wij op een duurzame manier en zo goedkoop mogelijke manier in samenwerking met onze partners. Er wordt in het bijzonder ingezet op de verkeersveiligheid en goed onderhoud van de rijbaan en bermen, met oog voor de belangen van de omgeving.

Het gaat daarbij om wegen die buiten de bebouwde kom liggen met uitzondering van de provinciale wegen.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor 170 kilometer wegen, 35 kilometer fietspaden en 180 wegbruggen buiten de bebouwde kom. Deze liggen allemaal in het gebied van de Krimpenerwaard. 

On­der­houd en re­pa­ra­tie van wegen

Daarbij maken we onderscheid tussen dagelijks onderhoud, levensduur verlengend onderhoud en opnieuw inrichten. 

  • Dagelijks onderhoud. Het oplossen van kleine gebreken en schades, zoals scheuren en gaten in de weg.
  • Levensduur verlengende maatregelen zorgen ervoor dat de wegen veilig te gebruiken zijn, zonder bijvoorbeeld asfalt te vervangen of opnieuw aan te leggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de riolering onder een weg binnen een paar jaar wordt vervangen. De weg wordt dan pas na die werkzaamheden opnieuw aangelegd.
  • Bij het opnieuw inrichten wordt de weg helemaal vervangen. De rijbaan wordt volledig hersteld. De fundering wordt versterkt en de weg wordt opnieuw ingericht. De rijbaan, belijning, drempels en wisselplaatsen worden daarbij opnieuw ingedeeld.  

In de bermen komen veel verschillende planten en dieren voor. Daar houden we rekening mee bij het onderhoud. We werken met oog voor ecologie en biodiversiteit, mits de verkeersveiligheid dit toelaat. De berm langs de Molenvliet heeft dankzij deze vorm van onderhoud een hoge natuurwaarde, met verschillende plantensoorten als de ratelaar, moerasorchis en verschillende zeldzame soorten.

Welke werkzaamheden aan bruggen en wegen plaatsvinden, leest u op de pagina Actueel.

Voor­ko­men van glad­de wegen in de Krim­pe­ner­waard

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard bestrijdt ook gladheid op de wegen waarvoor hij verantwoordelijk is. Daarvoor zijn langs de weg meetstations aangebracht. De sensoren van deze stations meten de temperatuur van het wegdek, de hoeveelheid zout op het wegdek en de temperatuur van de ondergrond. Het systeem combineert de gegevens en geeft aan of het nodig is te strooien.

Het hoogheemraadschap zorgt voor de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen. De gemeente Krimpenerwaard zorgt voor de wegen binnen de bebouwde kom. Sinds 2015 werken het waterschap en de gemeente samen om gladde wegen in de Krimpenerwaard te voorkomen. Door samen te werken, kunnen de wegen binnen en buiten de bebouwde kom in dezelfde route worden gestrooid en wordt ook geld bespaard.

We strooien ook de belangrijkste fietspaden in de regio. Dit zijn de fietspaden waar veel gebruik van wordt gemaakt door scholieren en het woon- werkverkeer.

Strooi­rou­tes Krim­pe­ner­waard

Download de kaart met strooiroutes