Zorg voor voldoende water

Het hoogheemraadschap is ervoor verantwoordelijk dat het water niet te hoog of laag staat (het waterpeil).

Sloten mogen niet overstromen en landbouwers hebben voldoende water nodig om hun gewassen te besproeien.

Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat de belangen van alle inwoners en bedrijven afgewogen worden. Belangrijk daarbij zijn de bestemmingsplannen, waarin is vastgelegd waarvoor grond in de regio gebruikt mag worden. Met sluizen, gemalen en stuwen zorgen we ervoor dat het water op het juiste niveau staat.

Het ge­bruik van ri­vier­wa­ter in Schie­land en de Krim­pe­ner­waard

Schieland en de Krimpenerwaard is in het voorjaar en de zomer afhankelijk van zoet rivierwater in de Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel en de Lek. Het regent minder en de verdamping is hoog door meer zonneschijn en door de groei van bomen, planten en landbouwgewassen. Hierdoor verdwijnt zoet water uit het watersysteem (het netwerk van sloten, singels en plassen) in ons beheersgebied. Het hoogheemraadschap laat daarom via meerdere inlaatpunten rivierwater in om het water in de sloten en plassen aan te vullen. Zo blijft het water op het juiste peil. Het rivierwater moet onder meer voldoende zoet zijn en mag niet te warm zijn. We meten daarom het zoutgehalte in het rivierwater, omdat de rivieren onder invloed staan van het zoute zeewater.

Als het in Europa lang erg lang droog is, komt er minder zoet rivierwater het land in. Er is dan minder tegendruk van de rivieren naar de zee. Hierdoor kan het water in de Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel en de Lek te zout worden om in te laten. Zoet water moet dan via een andere route worden aangevoerd, bijvoorbeeld via de Bergsluis vanuit het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland of vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal (via de ‘Klimaatbestendige Wateraanvoer’). Als aanvoer via een andere route niet mogelijk is, ontstaat een watertekort en moeten keuzes worden gemaakt hoe het beschikbare zoete rivierwater wordt verdeeld.

Door klimaatverandering en zeespiegelstijging kan een (dreigend) watertekort vaker gaan voorkomen. Schieland en de Krimpenerwaard neemt daarom samen met watergebruikers en andere waterschappen maatregelen om het gebied te beschermen tegen watertekort. In de Visie Watervoorziening “Altijd voldoende?” (zie onderaan deze pagina) staat beschreven hoe wij dit willen bereiken.

Peil­be­slui­ten: hoe hoog staat het water

Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat het water in sloten en plassen hoog genoeg staat. Hoe hoog het water moet staan is vastgesteld in het zogenoemde peilbesluit. Een peilbesluit is een officieel besluit van het hoogheemraadschap waarin de gewenste waterstanden (het waterpeil) voor een bepaald gebied worden vastgelegd.

U vindt deze besluiten en uitleg op de pagina Peilbesluiten voor Schieland en de Krimpenerwaard.

Waterberging Eendragtspolder

Bij dreigende wateroverlast, bijvoorbeeld bij extreme regenbuien, kan in de Eendragtspolder vier miljoen kubieke meter water tijdelijk worden opgeslagen. Dankzij de waterberging houden bewoners in de wijde omtrek van de rivier de Rotte droge voeten.

Lees meer over de Eendragtspolder