Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Gevoelige gegevens als iemands godsdienst, ras, gezondheid of politieke opvatting worden bijzondere persoonsgegevens genoemd.

Wij verwerken onder andere de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kenteken

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij daar een reden (in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heet dit grondslag) en doel voor hebben. Bijvoorbeeld om sloten in ons gebied te controleren. De voorwaarden staan omschreven in ons Privacybeleid.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of ander gebruik dat volgens de wet niet mag. Dit doen we niet alleen door technische maatregelen te nemen, maar ook door te bepalen wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met ‘derde partijen’: dat wil zeggen andere partijen dan het hoogheemraadschap en u. Dit kunnen bijvoorbeeld een gemeente, een andere overheidsinstelling of andere bedrijven zijn die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Met deze partijen maken wij afspraken over privacy- en informatiebeveiliging in een overeenkomst.

Delen van uw gegevens buiten de EER

Voor het delen van persoonsgegevens met derde landen gelden andere regels. Derde landen zijn landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle landen uit de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Wij mogen alleen persoonsgegevens delen met derde landen met een goed beschermingsniveau. Heeft een derde land dat niet? Dan mogen we uw persoonsgegevens alleen doorgeven als daar een wettelijke reden uit de AVG voor is.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Hoe lang we uw gegevens bewaren, hangt af van de reden waarom de gegevens verzameld zijn. Wij kijken hierbij naar de wet- en regelgeving. Als de wet hier niks over zegt, maken wij zelf de keuze hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Soms bewaren wij belangrijke documenten, zoals vergunningen. Wij anonimiseren uw persoonsgegevens als deze hierin staan en de periode dat we uw gegevens mogen bewaren voorbij is.

Uw rechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een aanvraag doen.

 1. U kunt uw persoonsgegevens:
    - bekijken
    - laten aanpassen
    - beperken; laten verminderen
    - verwijderen
    - laten overdragen naar een andere organisatie
 2. U kunt uw toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken.
 3. U heeft recht op een menselijke blik bij besluiten; dit houdt in dat een besluit dat is genomen door een computer met automatisch verwerkte gegevens, opnieuw wordt beoordeeld door een mens. Wij nemen geen besluiten met automatisch verwerkte gegevens.
 4. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Datalek melden

Toch kan het gebeuren dat persoonsgegevens op plekken terechtkomen waar dat niet de bedoeling is. Dat noemen we een datalek. Voorbeelden van datalekken zijn:

 • een verloren USB-stick of papieren dossier;
 • een gestolen of verloren laptop, tablet of smartphone;
 • een overzicht van (bijzondere) persoonsgegevens voor medewerkers die deze niet mogen bekijken;
 • verkeerd verzonden post of mail met gevoelige informatie. 

Als het nodig is, maken wij een melding van een datalek bij de AP. Wij laten het u weten als het datalek mogelijk negatieve gevolgen heeft voor u. 

Mocht u denken dat u zelf te maken heeft met een datalek? Meld dit dan bij ons. U mag dit altijd anoniem melden.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. In dit bestand wordt informatie opgeslagen. Met deze informatie kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen als u later deze site weer bezoekt.

Wilt u meer weten over het gebruik van cookies? Lees dan onze cookieverklaring

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Bij het hoogheemraadschap is een FG in dienst. De FG controleert of wij ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook geeft de FG advies over de bescherming van persoonsgegevens en de juiste manier van omgaan met persoonsgegevens.

De FG doet haar werk onafhankelijk. Wij kunnen haar geen instructies geven over hoe zij haar werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over uw persoonsgegevens en/of het gebruik ervan? Dan kunt u contact opnemen met de FG, mevrouw Doreen Wilbers, door te mailen naar privacy@hhsk.nl of te bellen naar 010 – 45 37 200. 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de AP de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het hoogheemraadschap de contactpersoon voor de AP. Zelf kunt u ook contact opnemen met de AP. Op de website van de AP leest u hoe en wanneer dat kan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacybeleid

Wilt u meer weten over hoe het hoogheemraadschap voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy? Lees dan ons Privacybeleid‌.