Erfpacht

Bij erfpacht mag een erfpachter grond gebruiken waar het hoogheemraadschap eigenaar van is. Daarvoor betaalt de erfpachter jaarlijks een bedrag. Dat heet de canon.

Dat betekent dat de erfpachter het perceel grond/water mag gebruiken, maar het hoogheemraadschap is en blijft eigenaar van de grond. De erfpachter betaalt daarvoor jaarlijks een bedrag. Dat heet de canon. Een erfpachtrecht wordt gevestigd door inschrijving van een notariële akte in het kadaster. De opbrengst van de grond is vanaf de inschrijving van de notariële akte voor de erfpachter. De erfpacht eindigt niet als de erfpachter overlijdt. Een recht van erfpacht kan door de erfpachter verkocht worden. Daarvoor is wel toestemming van het hoogheemraadschap nodig.

De canon, be­ta­ling voor het per­ceel grond of water

De erfpachter betaalt, éénmalig of jaarlijks, een bedrag (canon) aan het hoogheemraadschap, de eigenaar van het perceel. Het hoogheemraadschap stelt het te betalen bedrag vast aan de hand van de algemene voorwaarden. De canon wordt regelmatig opnieuw bekeken. Dit is afhankelijk van wat er daarover in de algemene voorwaarden is opgenomen. Lukt het u niet om de jaarlijkse erfpachtcanon in één keer te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op om te kijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Compensatieregeling voor erfpachtcontracten onder de AEV1993

Erfpachters met zowel lopende als inmiddels beëindigde erfpachtcontracten waarop de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993 (AEV 1993) van toepassing zijn, kunnen compensatie aanvragen.

Het hoogheemraadschap heeft het canonrentepercentage, en als gevolg daarvan de jaarlijks te betalen vergoeding, niet precies volgens de Algemene erfpachtvoorwaarden van 1993 berekend. Daarom heeft het algemeen bestuur een compensatieregeling vastgesteld.

Erfpachters die hiervan gebruik willen maken kunnen tot vijf jaar na vaststelling van de regeling compensatie aanvragen. U kunt compensatie aanvragen voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022. Als u erfpachter bent (geweest) in een deel van deze periode, dan kunt u de compensatie aanvragen voor dit deel van de periode.

Wij hebben een brief gestuurd aan alle erfpachters die een erfpachtcontract met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben onder de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993 (AEV1993) en jaarlijks canon betalen.

Hoe vraagt u compensatie aan?

Als u gebruik wilt maken van onze compensatieregeling dan kunt u het formulier compensatieverzoek‌ (docx, 153,6 KB) invullen. Het door u ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Antwoordnummer 90121, 3009 VB Rotterdam onder vermelding van Compensatieverzoek toepassing AEV1993.
Als u dit formulier opstuurt, gaat u akkoord met het afhandelen van het verzoek volgens de compensatieregeling.
Wij sturen u altijd een ontvangstbevestiging als wij het verzoek hebben ontvangen.

Lees ook de toelichting en veel gestelde vragen of bekijk de infographic.

Canonrentepercentage 2024 (AEV2021) vastgesteld

Voor het kalenderjaar 2024 is het canonrentepercentage op basis van de AEV2021 vastgesteld op 3,17%.

Om de jaarlijks te betalen vergoeding (aanvangscanon) voor een nieuw te sluiten erfpachtcontract te kunnen berekenen moet er, naast de actuele grondwaarde van het erfpachtperceel, een canonrentepercentage zijn vastgesteld. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende kalenderjaar het canonrentepercentage vast.

Erfpachtrekeningen voor 2023 worden nog niet verzonden

Heeft u een erfpachtcontract met het hoogheemraadschap onder de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993 (AEV1993)? Op basis van dit contract betaalt u jaarlijks een bedrag aan het hoogheemraadschap voor het gebruik van de grond. Ieder jaar sturen wij u in de maand november een rekening voor de betaling van het bedrag. Dit jaar doen we dat niet. Dat heeft te maken met het onderzoek naar de onjuiste berekening van het canonrentepercentage. Wij hebben op 8 december 2022 een brief gestuurd aan alle erfpachters die een erfpachtcontract met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben onder de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993 (AEV1993) en jaarlijks canon betalen.

Vernieuwde algemene erfpachtvoorwaarden (AEV2021), nota van beantwoording en overgangsregeling vastgesteld

Het dagelijks bestuur heeft nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden vastgesteld. Bij het vaststellen van deze voorwaarden is rekening gehouden met de 127 reacties die wij van onze erfpachters hebben ontvangen na de vaststelling van de ontwerp-erfpachtvoorwaarden. In de nota van beantwoording zijn alle ontvangen reacties (anoniem) en wat er mee gedaan is, opgenomen.

Op 22 september 2022 hebben wij alle erfpachters met een tijdelijk erfpachtcontract een brief gestuurd om hen te informeren. Alle erfpachters die een reactie hebben gegeven op de in ontwerp vastgestelde voorwaarden hebben wij op dezelfde datum een brief gestuurd met dezelfde informatie met daarbij het nummer waaronder hun reactie in de nota van beantwoording is opgenomen.

De algemene erfpachtvoorwaarden, de nota van beantwoording, de overgangsregeling en een rekenvoorbeeld van de overgangsregeling, kunt u online lezen op www.schielandendekrimpenerwaard.nl/erfpacht.

Wilt u deze documenten liever op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail naar vastgoed@hhsk.nl met uw naam- en adresgegevens.

Canonrentepercentage 2023 (AEV2021) vastgesteld

Voor het kalenderjaar 2023 is het canonrentepercentage op basis van de AEV2021 vastgesteld op het minimum van 1,5%.

Om de jaarlijks te betalen vergoeding (aanvangscanon) voor een nieuw te sluiten erfpachtcontract te kunnen berekenen moet er, naast de actuele grondwaarde van het erfpachtperceel, een canonrentepercentage zijn vastgesteld. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende kalenderjaar het canonrentepercentage vast.

Adviesrapport deskundigencommissie over berekening canonrentepercentage onder AEV 1993

De berekening van het canonrentepercentage onder de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993 (AEV1993) zou niet correct zijn uitgevoerd volgens de Vereniging Erfpachtersbelangen “De Bermweg”.

Daarom hebben wij een onafhankelijke commissie van deskundigen gevraagd om te beoordelen of het hoogheemraadschap het canonrentepercentage op de juiste manier berekent. Ook hebben wij de commissie gevraagd om een redelijk en uitvoerbaar alternatief als blijkt dat het canonrentepercentage niet juist is berekend.

De deskundigencommissie oordeelt, dat het hoogheemraadschap het canonrentepercentage niet precies volgens de eigen erfpachtvoorwaarden berekent.

Wij hebben een brief gestuurd aan alle erfpachters die een erfpachtcontract met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben onder de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993 (AEV1993) en jaarlijks canon betalen.

Het complete adviesrapport‌ (pdf, 2,6 MB) van de deskundigencommissie kunt u online lezen. Wilt u het rapport op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail naar vastgoed@hhsk.nl.

Voor­waar­den voor erf­pacht

Vernieuwing erfpachtvoorwaarden in 2022

De algemene voorwaarden die gelden bij erfpachtcontracten gaan we vernieuwen. Dat is nodig, omdat de laatste voorwaarden bijna 30 jaar oud zijn. Ook loopt de duur van veel erfpachtcontracten binnen een aantal jaar af.

Bent u erfpachter bij ons? Op het moment dat uw contract eindigt, krijgt u met de nieuwe erfpachtvoorwaarden te maken. Deze nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden gaan de bestaande algemene voorwaarden vervangen en gaan gelden bij het afsluiten van nieuwe contracten. Wij hebben onze erfpachters een brief met de ontwerp-voorwaarden‌ (pdf, 190,5 KB) gestuurd.

Naar verwachting worden de nieuwe algemene voorwaarden in de zomer van 2022 vastgesteld door ons dagelijkse bestuur.

Als u een erfpachtrecht heeft met het vroegere hoogheemraadschap van Schieland (voor 2005), dan is één van de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. In uw notariële akte staan deze ook.

Het voormalige hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard heeft geen algemene voorwaarden vastgesteld. In uw notariële akte staan de voorwaarden van uw erfpachtrecht beschreven.

Het (ver)kopen van een huis op erf­pacht­grond

Voordat u een huis koopt op erfpachtgrond is het verstandig een aantal zaken uit te zoeken. Wat is de looptijd van het contract? Is de canonverplichting éénmalig afgekocht of is de betaling jaarlijks? Wordt bij verkoop de waarde opnieuw bepaald? Deze informatie krijgt u via uw makelaar of notaris. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, team Juridisch Advies en Vastgoed.

Voordat u als erfpachter uw woning (en daarmee het recht van erfpacht) verkoopt, bent u verplicht om toestemming te vragen. Normaal gesproken doet de notaris dit. Uw makelaar of notaris kan door het formulier Overdracht van een recht van erfpacht‌ (pdf, 86,0 KB) te downloaden eenvoudig om toestemming vragen.