Extra natuur in de Krimpenerwaard

De polders De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en het zuidelijk deel van Oudeland zijn in 2016/2017 ingericht als natuurgebied.

We werken in dit gebied samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard en ruim 20 agrarische ondernemers en andere grondeigenaren. Wist je dat je in dit gebied heel veel verschillende vogels kunt spotten?

Polder de Nesse is nu ingericht voor weidevogels. Vroeg in het voorjaar verzamelen zich groepen grutto’s in de ondiepe waterplassen. Later zie je ze in de weilanden baltsen, broeden en hun kuikens verdedigen. Purperreigers jagen er later in het voorjaar. De blauwborst laat zich in de rietkragen en wilgen zien en horen. En ook de zwarte stern broedt in het gebied. Daarnaast is er nog veel meer te zien. In de lente maak je kans op soorten als de koekoek, tuinfluiter, zwartkop, bosrietzanger, kleine karekiet, rietzanger, spotvogel en zelfs de wielewaal. Op de oevers van de natte delen scharrelen tureluurs, groenpootruiters, zwarte ruiters, bosruiters, kemphanen, kleine plevieren en bontbekplevieren rond. In de winter vallen de grote zilverreigers onvermijdelijk op.

Eerder was dit gebied agrarisch en werd het gebruikt voor landbouw en veeteelt. Om de veengrond te kunnen gebruiken, moesten we het ontwateren. Maar veengrond krimpt in als je het ontwatert. Daardoor daalt de bodem. Ook komen bij de inkrimping van de veengrond broeikasgassen vrij. Die gassen in de lucht zorgen voor opwarming van de aarde. Dit proces is onomkeerbaar. De bodem komt steeds lager te liggen en de broeikasgassen uit het veen blijven in de lucht terechtkomen.

Om dit te veranderen, is besloten om dit gebied te veranderen naar een gebied met hogere waterpeilen met natte natuur voor weidevogels. Hierdoor blijft broeikasgas in de bodem en daalt de bodem niet meer. Het gebied is onder andere ingericht met natuurvriendelijke oevers en bloemrijk grasland voor veel verschillende soorten planten en dieren. Om het watersysteem in het gebied goed te kunnen beheren, zijn dammen, stuwen, buizen en peilscheidingen (grenzen tussen gebieden met een verschillend waterpeil) aangelegd.