Voorwaarden en proces

U wilt een sponsorbijdrage ontvangen voor uw activiteit. Uw verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Uw sponsorverzoek moet voldoen aan minstens één van onderstaande voorwaarden. De te sponsoren activiteit:

 • vergroot het waterbewustzijn;
 • stimuleert waterbewust en -actief gedrag;
 • vergroot de interesse in waterbeheer, in het bijzonder de kerntaken van ons hoogheemraadschap;
 • vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het hoogheemraadschap.

Daarna maken wij de afweging of we bijdragen aan uw activiteit. Dit doen we door uw aanvraag te toetsen aan vijf vragen:

 1. Tegenprestatie: Welke tegenprestatie biedt de gesponsorde en hoe sluit deze aan bij het doel van de sponsoring?
 2. Communicatiebereik: Hoeveel mensen worden online en offline bereikt en hoe groot is de kans dat zij in contact komen met de naam en boodschap van het hoogheemraadschap?
 3. Doelgroep: Op welke doelgroep(en) richt de sponsoring zich en sluit dit aan bij de doelgroep(en) van het hoogheemraadschap?
 4. Uitstraling: Wil het hoogheemraadschap geassocieerd worden met de activiteit en/of organisatie? Wat is de mogelijke invloed op ons imago?
 5. Geografisch gebied: Vindt de te sponsoren activiteit plaats binnen ons beheersgebied en/of bereikt deze vooral mensen binnen ons gebied?

Wat betekent sponsoring?

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen: de sponsor en de gesponsorde. We spreken van sponsoring wanneer er duidelijk sprake is van een tegenprestatie door de gesponsorde. Een sponsor kenmerkt zich doordat deze geld, goederen en/of diensten ter beschikking stelt aan de gesponsorde. Als tegenprestatie ontvangt de gesponsorde iets dat aansluit bij het doel van de sponsoring.

Wat is het doel van sponsoring?

Het doel van sponsoring is:

 • het vergroten van het waterbewustzijn;
 • het aanzetten tot wateractief gedrag;
 • het vergroten van de interesse voor het waterbeheer en in het bijzonder de kerntaken van ons hoogheemraadschap;
 • het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van ons hoogheemraadschap.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

In de begroting van 2023 is € 25.000,- gereserveerd voor sponsoring. Dit bedrag vormt het sponsorplafond en sponsoraanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het indienen van uw sponsorverzoek

Verzoeken voor sponsoring worden schriftelijk ingediend via een formulier op onze website. Als digitaal indienen niet mogelijk is, sturen wij het formulier schriftelijk toe. De aanvraag bevat antwoorden op de vijf afwegingen en vermeldt de rechtspersoon die de sponsorbijdrage ontvangt.

De sponsoraanvrager moet verantwoording afleggen over de besteding van de sponsorbijdrage. Als een informatiebord is afgesproken in de sponsorovereenkomst, wordt er betaald na plaatsing van dit bord.

De financiering van de sponsoring moet blijken uit de ingediende begroting. Het voortzetten van de sponsoring mag niet afhankelijk zijn van het aangaan van een sponsorovereenkomst door het hoogheemraadschap. Verzoeken worden niet automatisch gehonoreerd.

Communicatie

Sponsoraanvragen en toekenningen worden openbaar gemaakt op onze website. Na afloop van de sponsoring kunnen wij een bericht met beeldmateriaal plaatsen op onze website en andere communicatiekanalen.