Melden of vergunning aanvragen

Voor veel werkzaamheden op en rond het water, een dijk of een weg is toestemming nodig van het hoogheemraadschap.

U mag bijvoorbeeld niet zomaar een tuinhuisje bouwen langs het water. Bedrijven hebben toestemming nodig voor het lozen van afvalwater.

De toestemming is nodig zodat het hoogheemraadschap de dijken, wegen, oevers en het water in onze regio kan beschermen. Kleine bouwwerken aan de oevers, zoals een steiger voor uw boot, kunnen grote gevolgen hebben voor de stroom van het water. Het gebruik van grote hoeveelheden water uit een sloot, kan gevaarlijk zijn voor de vissen en waterplanten.

Wanneer is toestemming nodig?

Of u toestemming nodig hebt van het hoogheemraadschap, is afhankelijk van de plek en de werkzaamheden. De regels van het hoogheemraadschap gelden alleen voor gebieden op en rond het water, een dijk of een weg. Daarbij gaat het ook om gebieden rond dijken en sluizen, de zogenoemde beschermingszones.

Vaststellen of toestemming nodig is

Er zijn twee manieren om vast te stellen of u een vergunning moet aanvragen bij het hoogheemraadschap of de werkzaamheden moet melden.   

  • Via het Omgevingsloket Online. Hier kunt u door middel van een aantal vragen vaststellen of u verplicht bent te melden of een vergunning aan te vragen. Dat doet u met behulp van de Vergunningscheck. Deze vindt u op de tweede pagina, nadat u hebt aangeven of deze aanvraag doet voor uzelf of voor een bedrijf.
  • Door middel van de Keur, wegenverordening en leggers. Daarbij kunt op de leggers zien welke gebieden onder de regels van het hoogheemraadschap vallen en voor welke werkzaamheden u een vergunning nodig hebt.

Het aanvragen van een vergunning gaat vaak via het Omgevingsloket Online.

Gebruik van Keur, wegenverordening en leggers

Met behulp van de keur, wegenverordening en leggers kunt u vaststellen of u een vergunning nodig hebt of moet melden.

  • Bepaal met behulp van de leggers of het gebied waar u bijvoorbeeld wilt bouwen, onder de regels van het hoogheemraadschap valt.
  • Wanneer uw werkzaamheden plaatsvinden in het gebied dat onder de regels van het hoogheemraadschap valt, gelden de regels van de keur of wegenverordening. U moet dan een vergunning aanvragen, tenzij er algemene regels zijn voor die werkzaamheden.
  • Op de pagina Overzicht van algemene regels vindt u alle werkzaamheden waarvoor een algemene maatregel geldt. Dan is de activiteit onder voorwaarden toegestaan. Zolang u aan die voorwaarden voldoet, hoeft u de werkzaamheden alleen maar te melden.

Melden van werkzaamheden

Het melden van een aantal werkzaamheden gebeurt via het omgevingsloket. Daar kunt u de start en het stoppen melden van bijvoorbeeld het gebruik van grondwater. In de beleidsregels kunnen ook aanvullende voorwaarden staan, bijvoorbeeld over hoe ver van tevoren u melding moet doen. Het melden van werkzaamheden op en langs onze wegen gaat echter via het Meldingsformulier algemene regels keur en Wegenverordening‌ (pdf, 369,4 KB).

Kosten voor het melden en aanvragen van een vergunning

Het melden van werkzaamheden is gratis. Aan het aanvragen van een watervergunning zijn wel kosten verbonden. Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Schieland en de Krimpenerwaard of kijk in de tabel hieronder.

Kosten vergunningaanvraag
Nummer Criteria Tarief
1 een watervergunning of ontheffing die voorbereid wordt met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) € 1.307,50
2 een watervergunning of ontheffing voor een profiel- en aswijziging waterkering, waarbij een reconstructie van de waterkering plaatsvindt € 2.615,00
3 een watervergunning of ontheffing voor een waterhuishoudkundige (her)inrichting van een gebied dat groter is dan 2,5 hectare € 1.046,00 per hectare
4 een watervergunning of ontheffing voor grote infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, tunnels, bruggen, transportleidingen voor gas, vloeistoffen of elektriciteit e.d.), waarbij de aanleg-, bouw- en sloopkosten ten minste € 300.000 bedragen 3 ‰ van de aanleg-, bouw- en sloopkosten
5 een ontheffing voor een ingestelde beperking op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die één dag geldig is € 52,30
6 een ontheffing voor een beperking, niet zijnde een gewichtsbeperking, op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die langer dan één dag geldig is € 104,60
7 een vergunning of ontheffing, die niet genoemd is bij lid 1, 2, 3, 4, 5 of 6 € 261,50

Vragen over het aanvragen van vergunningen en meldingen

Heeft u vragen over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl.

Wij streven ernaar om binnen zes tot acht weken uw vergunningaanvraag te behandelen.