Vergunning aanvragen of activiteit melden

Voor veel werkzaamheden op en rond het water, een dijk of een weg is toestemming nodig van het hoogheemraadschap.

Gaat u werkzaamheden uitvoeren, dan moet u vaak het hoogheemraadschap informeren met een melding of u moet een vergunning aanvragen. Of u toestemming nodig hebt van het hoogheemraadschap, is afhankelijk van de plek en de werkzaamheden.

Activiteit bij water

Werkzaamheden op en rond het water of een dijk. Daarbij gaat het ook om gebieden rond dijken en sluizen, de zogenoemde beschermingszones.

Grondwater

Het oppompen van grondwater (onttrekken).

Lozen

Water of materiaal in de sloot brengen.

Wegen

Veranderingen op en rond een weg of anders gebruiken van de weg.

Melden of vergunning aanvragen

Wat is nodig?

Vaststellen of toestemming nodig is

Er zijn twee manieren om vast te stellen of u een vergunning moet aanvragen bij het hoogheemraadschap of de werkzaamheden moet melden.   

 • Via de vergunningencheck van het Omgevingsloket Online. Hier kunt u door middel van een aantal vragen vaststellen of u verplicht bent te melden of een vergunning aan te vragen. Dat doet u met behulp van de vergunningscheck. De vragen over wateractiviteiten vindt u op de tweede pagina van het onderdeel werkzaamheden (werkzaamheden binnen de watervergunning).
 • In de juridische documenten staat voor welke werkzaamheden u een vergunning nodig heeft en wanneer een melding voldoende is:
  - de Keur, de algemene regels bij de Keur
  - de wegenverordening
  - de Waterwet en de algemene regels voor lozingen
  - op de kaart van de leggers staat waar de 'waterstaatswerken' (sloten, dijken, gemalen) en 'beschermingszones' (land naast de sloten en dijken) van het waterschap liggen. Deze informatie heeft u nodig bij de vergunningencheck omdat de regels per gebied anders zijn.

Het aanvragen van een vergunning via het Omgevingsloket Online

De uitkomsten van de vergunningencheck kunt u gebruiken voor het aanvragen van de vergunning.

Kies bij ‘watergerelateerde werkzaamheden’ voor ‘werkzaamheden binnen de watervergunning’. Voor deze aanvraag heeft u een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning. U kunt via het Omgevingsloket ook een formulier printen en invullen. Stuur het formulier op naar het waterschap of naar de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.

Gebruik van Keur, wegenverordening en leggers

Met behulp van de keur, wegenverordening en leggers kunt u vaststellen of u een vergunning nodig hebt of moet melden.

 • Bepaal met behulp van de leggers of het gebied waar u uw activiteit wilt doen, benoemd is als gebied waar de regels van het hoogheemraadschap gelden.
 • Wanneer uw werkzaamheden plaatsvinden in het gebied dat onder de regels van het hoogheemraadschap valt, gelden de regels van de keur. U moet dan een vergunning aanvragen, tenzij er algemene regels zijn voor die werkzaamheden.
 • Bepaal met de wegenkaart‌ (pdf, 2,0 MB) of de weg in beheer is bij het hoogheemraadschap (voor de wegenverordening).
 • Op de pagina Overzicht van algemene regels vindt u alle werkzaamheden waarvoor een algemene maatregel geldt. Dan is de activiteit onder voorwaarden toegestaan. Zolang u aan die voorwaarden voldoet, hoeft u de werkzaamheden alleen maar te melden.

Melden van werkzaamheden

Het melden van werkzaamheden en lozingen kunt u doen via het omgevingsloket Online. Een bedrijf meldt de lozing via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Het melden van werkzaamheden op en langs onze wegen kan met het Meldingsformulier algemene regels keur en Wegenverordening‌ (pdf, 369,4 KB).

In een melding geeft u aan in welke periode u het werk uitvoert. De melding moet tijdig bij ons binnen zijn. Een melding die niet volledig is, is niet geldig. Wij vragen dan om een nieuwe melding te doen en geven aan welke gegevens ontbreken. Nadat u alle gegevens heeft toegestuurd kunt u na de behandelperiode beginnen. De behandelperiode voor de meeste meldingen is twee weken, voor de meeste lozingen vier weken en voor het toepassen van bouwstoffen of grond in water vijf werkdagen.

Kosten voor het melden en aanvragen van een vergunning

Het melden van werkzaamheden is gratis. Aan het aanvragen van een watervergunning zijn wel kosten verbonden. Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Schieland en de Krimpenerwaard of kijk in de tabel hieronder.

Kosten vergunningaanvraag
Nummer Criteria Tarief
1 een watervergunning of ontheffing die voorbereid wordt met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) € 1.307,50
2 een watervergunning of ontheffing voor een profiel- en aswijziging waterkering, waarbij een reconstructie van de waterkering plaatsvindt € 2.615,00
3 een watervergunning of ontheffing voor een waterhuishoudkundige (her)inrichting van een gebied dat groter is dan 2,5 hectare € 1.046,00 per hectare
4 een watervergunning of ontheffing voor grote infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, tunnels, bruggen, transportleidingen voor gas, vloeistoffen of elektriciteit e.d.), waarbij de aanleg-, bouw- en sloopkosten ten minste € 300.000 bedragen 3 ‰ van de aanleg-, bouw- en sloopkosten
5 een ontheffing voor een ingestelde beperking op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die één dag geldig is € 52,30
6 een ontheffing voor een beperking, niet zijnde een gewichtsbeperking, op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die langer dan één dag geldig is € 104,60
7 een vergunning of ontheffing, die niet genoemd is bij lid 1, 2, 3, 4, 5 of 6 € 261,50

Vragen over het aanvragen van vergunningen en meldingen

Heeft u vragen over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl.

Wij streven ernaar om binnen zes tot acht weken uw vergunningaanvraag te behandelen.