Zorg voor veilige dijken en kades

Het hoogheemraadschap zorgt voor waterveiligheid door bewoners en bedrijven te beschermen tegen overstromingen.

Het hoogheemraadschap zorgt voor waterveiligheid door bewoners en bedrijven te beschermen tegen overstromingen vanuit de rivieren de Nieuwe Maas, de Lek en Hollandsche IJssel en de boezemwateren zoals de Rotte en de Ringvaart. Dat doen we door de dijken en de kades (waterkeringen) zo te onderhouden en te verbeteren dat deze ook bij extreme omstandigheden (storm, hoogwater en golven) het water tegenhouden.

In totaal beheert het hoogheemraadschap 369 kilometer waterkering, waarvan 71 kilometer primaire waterkering (bescherming tegen rivierwater) en 206 kilometer regionale waterkering (bescherming tegen boezemwater). We houden de waterkeringen in goede staat.

De eisen waaraan de dijken en kades moeten voldoen, liggen vast in een legger. We controleren de dijken en kades regelmatig om te kijken of ze nog aan deze eisen voldoen. Vanwege het grote belang voor de veiligheid stellen we eisen aan het (mede)gebruik van de waterkeringen. Wat wel en niet mag staat in de keur. Door toezicht te houden op het gebruik van de dijken zorgen we ervoor dat dit gebruik de dijken niet aantast.

Hoe zorgen voor veilige dijken?

We houden onze dijken voortdurend in de gaten. We onderhouden ze, keuren ze regelmatig en bepalen of er aanvullende maatregelen (ophoging of versterking) nodig zijn. Zo ja, dan voeren we dat uit.

In bijzondere situaties als droogte en storm zijn we extra alert en komen we direct in actie.

In het voor- en najaar doen we een grote controle en herstellen eventuele schade, zodat de dijken klaar zijn voor het winterseizoen (stormseizoen). Daarnaast berekenen we regelmatig of de dijken nog aan de eisen voldoen. Iedere vier jaar meten we de hoogte van de dijken en iedere twaalf jaar controleren we of ze nog aan de normen voldoen, zoals voldoende stabiliteit.

Met al deze informatie voeren we 'dagelijks onderhoud' uit. Denk aan het maaien van de grasbekledingen en het herstellen van schades. Ook voeren we zo nodig groot onderhoud uit om bijvoorbeeld de dijk weer te verhogen of als deze op een andere manier niet meer aan onze veiligheidseisen voldoet. Dit kan klein onderhoud zijn, zoals het verhelpen van een lekkage, maar ook een kade- of een dijkverbetering. Dit zijn vaak ingrijpende projecten, met grote gevolgen voor de omwonenden.