Eigendommen beheren

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft bijna vierduizend percelen grond en water in eigendom.

De percelen liggen op, in of dichtbij dijken en sloten en zijn van waterstaatkundig belang. Daarom is het belangrijk dat ze eigendom zijn én blijven van het hoogheemraadschap.

Wat gebeurt er met de eigendommen

Het hoogheemraadschap beheert de eigendomspercelen. Bewoners en bedrijven kunnen de eigendommen van het hoogheemraadschap met onze toestemming gebruiken. De voorwaarde is wel dat het hoogheemraadschap altijd zijn waterstaatkundige taken goed kan uitvoeren. Als u belangstelling heeft om eigendommen van het hoogheemraadschap te gebruiken, kunt u daarvoor een overeenkomst sluiten met het hoogheemraadschap. Hiervoor vragen wij een vergoeding. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende soorten overeenkomsten en de daarvoor te betalen bedragen.

Wat is erfpacht

Bij erfpacht geeft het hoogheemraadschap als eigenaar (de erfverpachter) het genot van een onroerende zaak (een perceel grond/water) aan de erfpachter. Dat betekent dat de erfpachter het perceel grond/water mag gebruiken, maar het hoogheemraadschap is en blijft eigenaar van de grond. De erfpachter betaalt daarvoor jaarlijks een bedrag. Dat heet de canon. Een erfpachtrecht wordt gevestigd door inschrijving van een notariële akte in het kadaster. De opbrengst van de grond is vanaf de inschrijving van de notariële akte voor de erfpachter. De erfpacht eindigt niet als de erfpachter overlijdt. Een recht van erfpacht kan door de erfpachter verkocht worden. Daarvoor is wel toestemming van het hoogheemraadschap nodig.

De canon, betaling voor het perceel grond of water

De erfpachter betaalt, éénmalig of jaarlijks, een bedrag (canon) aan het hoogheemraadschap, de eigenaar van het perceel. Het hoogheemraadschap stelt het te betalen bedrag vast aan de hand van de algemene voorwaarden. De canon wordt regelmatig opnieuw bekeken. Dit is afhankelijk van wat er daarover in de algemene voorwaarden is opgenomen. Lukt het u niet om de jaarlijkse erfpachtcanon in één keer te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op om te kijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Voorwaarde voor erfpacht

Als u een erfpachtrecht heeft met het vroegere hoogheemraadschap van Schieland (voor 2005), dan is één van de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. In uw notariële akte staan deze ook.

Het voormalige hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard heeft geen algemene voorwaarden vastgesteld. In uw notariële akte staan de voorwaarden van uw erfpachtrecht beschreven.

Het (ver)kopen van een huis op erfpachtgrond

Voordat u een huis koopt op erfpachtgrond is het verstandig een aantal zaken uit te zoeken. Wat is de looptijd van het contract? Is de canonverplichting éénmalig afgekocht of is de betaling jaarlijks? Wordt bij verkoop de waarde opnieuw bepaald? Deze informatie krijgt u via uw makelaar of notaris. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, team Juridisch Advies en Vastgoed.

Voordat u als erfpachter uw woning (en daarmee het recht van erfpacht) verkoopt, bent u verplicht om toestemming te vragen. Normaal gesproken doet de notaris dit. Uw makelaar of notaris kan door het formulier Overdracht van een recht van erfpacht‌ (pdf, 86,0 KB) te downloaden eenvoudig om toestemming vragen.

Percelen grond water te huur

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geeft onbebouwde eigendomspercelen in huur uit. Een huurovereenkomst geeft het recht om het perceel te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een (sier-)tuin, een moestuin, grasland voor het hobbymatig weiden van schapen en/of paarden (dit laatste mag lang niet overal). Het hoogheemraadschap vraagt daarvoor huur. Dit is een bedrag per vierkante meter, met een minimumbedrag van € 25,-. De hoogte van de te betalen huur is dus afhankelijk van het aantal vierkante meter dat u huurt. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd, dat wil zeggen dat de huur jaarlijks met enkele procenten omhoog gaat. Als u een hek wil plaatsen om het door u gehuurde stuk grond, dan heeft u daar een vergunning van het hoogheemraadschap voor nodig of moet u een melding doen. U kunt daarover informatie opvragen bij de Afdeling Publiekszaken.

Hoe werkt het huren van perceel

Als u een perceel grond van het hoogheemraadschap wil huren, kan u deze vraag schriftelijk of per e-mail naar ons toesturen. Het e-mailadres is vastgoed@hhsk.nl. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u met dit perceel gaat doen. Er mogen bijvoorbeeld geen paarden op een dijk lopen. Als er een perceel vrijkomt, wordt bekeken wie er als nieuwe huurder in aanmerking komt. Dat gaat op volgorde van datum van de ontvangen aanvragen hiervoor.

Een jachtovereenkomst afsluiten

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard sluit jachtrechtovereenkomsten af. Een jachtrechtovereenkomst geeft recht om te jagen op percelen grond die eigendom zijn van het hoogheemraadschap.

Hoe werkt het afsluiten van een jachtovereenkomst

Bij wet is bepaald dat de eigenaar van de grond gerechtigd is tot het genot van de jacht. De eigenaar heeft de mogelijkheid het jachtrecht te verhuren. De jacht vindt plaats om de wildstand te beheren, het is dus geen jacht voor het plezier en mag alleen wanneer andere maatregelen om de wildstand te beheren niet werken. De aanvrager moet een geldige jachtakte hebben.

Precariobelasting betalen

Het hoogheemraadschap mag precariobelasting heffen. Deze belasting moet worden betaald voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven grond (of water) van het hoogheemraadschap. Wanneer en wat moet u betalen? U leest het in de Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard.

Waarom precariobelasting

Precariobelasting beschermt het eigendomsrecht van het hoogheemraadschap. Precariobelasting betaalt u voor het hebben of aanleggen van bijvoorbeeld: bruggen, dammen, steigers, vlonders, ligplaatsen en (woon)boten, die onder, op of boven eigendom van het hoogheemraadschap liggen. Het maakt daarbij niet uit of u hiervoor wel of geen toestemming van het hoogheemraadschap heeft.

Hoe betaalt u precariobelasting

Voor de betaling van precario ontvangt u een belastingaanslag. De Regionale Belasting Groep (de RBG) verstuurt deze aanslag. Hierin kunt u lezen waarvoor u de belasting moet betalen en is ook aangegeven hoe u bezwaar kan maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag.

Hoe werkt een visrechtovereenkomst

Hengelsportverenigingen, beroepsvissers en particulieren sluiten een huurovereenkomst af met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij huren het recht om te mogen vissen. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om de visstand te beschermen. De Kamer voor de Binnenvisserij moet de (wijziging van de) visrechtovereenkomst goedkeuren.

In gebruik genomen grond in eigendom van het hoogheemraadschap

Het hoogheemraadschap is begonnen met het aanschrijven van inwoners en bedrijven die grond in eigendom van het hoogheemraadschap in gebruik hebben genomen, zonder dat daar een overeenkomst voor is afgesloten. Lees meer over gebruikte grond van het hoogheemraadschap.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u een e-mail sturen naar grondzaken@hhsk.nl

Informatie voor notarissen en makelaars

Aantekening kadaster

Wanneer u in het kadaster de aantekening ‘Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur’ ziet staan, betekent dit dat op het perceel de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing is. Deze melding kan u vinden bij percelen waar het hoogheemraadschap eigenaar van is, maar ook bij percelen die eigendom zijn van anderen.

Het betreffende perceel is dan gelegen binnen een beschermd gebied van een waterstaatswerk. Dit betekent dat de Keur van het hoogheemraadschap van toepassing is en er beperkingen gelden voor de bescherming van de dijk of de sloot of dat er een onderhoudsplicht (zoals maaien of baggeren) van toepassing is.  

In de praktijk komt het er op neer dat toestemming van het hoogheemraadschap nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. De toestemming kan een vergunning of een melding zijn. Hierbij kan het hoogheemraadschap meer voorwaarden opleggen. Dus als de toekomstige bewoner bijvoorbeeld (ver)bouwwerkzaamheden wenst uit te voeren of de tuin wil herinrichten, moet hij/zij eerst contact opnemen met het hoogheemraadschap.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van de Keur en de algemene regels.

Vergunningen op andere naam zetten

Wanneer een woning wordt verkocht kan de verkoper één of meer vergunningen op zijn naam hebben staan (bijvoorbeeld voor het hebben van een brug, dam of steiger). Deze vergunningen moeten overgeschreven worden‌ (pdf, 57,9 KB) op de nieuwe eigenaren. 

Alle formulieren in een overzicht

Vragen of meer informatie over de procedure? De afdeling Vastgoed is bereikbaar via mail vastgoed@hhsk.nl of bel naar 010 45 37 200.