Lozen van afvalwater

Het lozen van (afval)water mag niet zomaar. Voor de meeste lozingen gelden algemene regels. Voor sommige lozingen heeft u een vergunning van het hoogheemraadschap nodig.

Vergunning of melding

In het Omgevingsloket Online kunt u met de Vergunningcheck nagaan of u een vergunning moet hebben of dat een melding voldoende is. Vervolgens kunt u hier direct uw melding doen of de vergunning aanvragen.

Algemene regels

De meeste lozingen zijn geregeld in drie besluiten. Dit zijn:

Deze besluiten gaan over lozingen:

  • Op het oppervlaktewater (directe lozing)
  • Op de riolering (indirecte lozing)
  • Op of in de bodem

Het hoogheemraadschap gaat alleen over de lozingen op het oppervlaktewater.

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Deze regels gelden voor bedrijven (inrichtingen) en bedrijfsterreinen.

In veel gevallen moet u de activiteit en de lozing melden bij het bevoegd gezag (zoals gemeente of waterschap). Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u nagaan of dit moet.

Op de website van InfoMil wordt verder uitgelegd hoe het Activiteitenbesluit werkt. 

Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

Deze regels gelden voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven en bedrijfsterreinen. Bijvoorbeeld voor werkzaamheden langs de openbare weg of in een park.

Vaak is het melden van de activiteit voldoende. Dit geldt bijvoorbeeld bij:

  • Bodemsaneringen
  • Lozen van grondwater bij ontwateringen
  • Lozen bij baggerwerkzaamheden
  • Het lozen van stoffen bij werkzaamheden aan vaste objecten (bruggen e.d.)

Het melden van de activiteit kunt u doen via het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook nagaan of een melding verplicht is.

Op de website van InfoMil wordt verder uitgelegd hoe het Blbi werkt.

Besluit lozen afvalwater huishoudens (Blah)

Het lozen van huishoudelijk afvalwater uit woningen op het oppervlaktewater mag alleen als u niet op het riool kunt lozen. De regels hiervoor staan in het Besluit lozen afvalwater huishoudens.

De lozing op het oppervlaktewater is meldingsplichtig. U kunt hiervoor het meldingsformulier besluit lozen buiten inrichtingen‌ (pdf, 276,0 KB) gebruiken. In het besluit zelf staat waaraan de melding minimaal moet voldoen.

Op de website van InfoMil wordt verder uitgelegd hoe het Blah werkt.