Lozen van afvalwater

Het lozen van (afval)water mag niet zomaar. Voor de meeste lozingen gelden algemene regels. Voor sommige lozingen heeft u een vergunning van het hoogheemraadschap nodig.

Vergunning of melding

In het Omgevingsloket kunt u met de Vergunningcheck nagaan of u een vergunning moet hebben of dat een melding voldoende is. Vervolgens kunt u hier direct uw melding doen of de vergunning aanvragen.

Regels

Er zijn verschillende soorten lozingen:

  • Op het oppervlaktewater (directe lozing)
  • Op de riolering (indirecte lozing)
  • Op of in de bodem

Het hoogheemraadschap gaat alleen over de lozingen op het oppervlaktewater.

De lozingen op het oppervlaktewater zijn geregeld in twee besluiten. Dit zijn:

  • de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Veel regels voor lozingen op het oppervlaktewater staan in hoofdstuk 3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Denk bijvoorbeeld aan lozingsregels voor:

  • Bodemsaneringen
  • Lozen van grondwater bij ontwateringen
  • Lozen bij baggerwerkzaamheden
  • Het lozen van stoffen bij werkzaamheden aan vaste objecten (zoals bruggen)
  • Het lozen van huishoudelijk afvalwater

Vaak hoeft u alleen informatie over uw activiteit bij ons aan te leveren. Soms is een vergunning nodig.

Het aanleveren van informatie kunt u doen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook nagaan of een vergunning verplicht is.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Deze regels gelden voor bedrijven en bedrijfsterreinen.

In veel gevallen moet u de activiteit en de lozing melden bij het bevoegd gezag (zoals gemeente of waterschap). Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of dit moet.