Juridische aspecten

De kleine lettertjes.

Sponsoring valt onder privaatrecht: het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen organisaties onderling of tussen burgers en organisaties. Een sponsorovereenkomst is in principe eenmalig, tenzij er gegronde redenen zijn om dit te herzien. Dit wordt jaarlijks beoordeeld. Een sponsorovereenkomst geeft geen automatisch recht op sponsoring voor toekomstige activiteiten.

De financiering van de sponsoring moet blijken uit de ingediende begroting. Het voortzetten van de sponsoring mag niet afhankelijk zijn van het aangaan van een sponsorovereenkomst door het hoogheemraadschap. Verzoeken worden niet automatisch gehonoreerd; bij overeenstemming wordt een 'sponsorovereenkomst' door beide partijen ondertekend.

Als de gesponsorde de tegenprestatie niet of niet volledig nakomt, moet de gesponsorde de sponsorbijdrage terugbetalen.

Sponsoraanvragen van (familie)relaties van leden van het dagelijks bestuur, directie en afdelingshoofden zijn uitgesloten conform de geldende gedragscode. Voor (familie)relaties wordt de aanvraag beoordeeld door een vervanger van de dijkgraaf en besproken in het college.