Onttrekken van grondwater

Bij werkzaamheden in de ondergrond is het vaak noodzakelijk de grondwaterstand (tijdelijk) te verlagen via een grondwateronttrekking (onttrekken van grondwater).

Daarnaast gebruiken diverse bedrijven grondwater als gietwater of als proceswater. De meeste soorten grondwateronttrekkingen en vermengingen vallen onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap. Dit betekent dat u in veel gevallen toestemming nodig heeft van het hoogheemraadschap voor het onttrekken van grondwater.

Wat mag van het hoogheemraadschap?

Grondwateronttrekkingen mogen zolang dit geen grote gevolgen in de omgeving veroorzaakt. Wij hebben vastgelegd wat de maximale omvang van verschillende gevolgen mag zijn.

Voordat wordt begonnen met het onttrekken van grondwater, brengt de initiatiefnemer de gevolgen op de omgeving in beeld. Zo lang de gevolgen niet groter zijn dan de maximale waarden die wij hebben vastgesteld, is de grondwateronttrekking toegestaan. De grondwateronttrekking moet vaak wel worden gemeld bij het hoogheemraadschap.

Meldingsprocedure

Wilt u of bent u van plan grondwater te verwijderen, dan zijn de volgende grenswaarden voor u van toepassing:

 • Wordt er minder dan 1 m3/uur onttrokken, dan mag dit: er is geen melding nodig
 • Tussen 1 en 5 m3/uur, is het onttrekken toegestaan, maar moet de grondwateronttrekking worden gemeld
 • Boven de 5 m3/uur, moet u bepalen wat de gevolgen van de grondwaterstandverlaging op de omgeving zijn

Om te bepalen of de gevolgen redelijk zijn, gebruikt u de effectenchecker‌ (pdf, 463,2 KB) van het hoogheemraadschap.

De melding doet u via het Omgevingsloket Online (OLO). Naast de algemene gegevens die het OLO vraagt, moet u de volgende bijlagen aanleveren:

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • Als uit de effectenstudie blijkt dat de te verwachten effecten van de onttrekking groter zijn dan acceptabel dan wordt de onttrekking vergunningplichtig. Als het niet mogelijk is om de gevolgen terug te brengen naar een acceptabel niveau, gaat het hoogheemraadschap individueel besluiten of het onttrekken is toegestaan en onder welke voorwaarden. In onze beleidsregel vindt u alle eisen voor deze situaties. U moet dan redenen toesturen (o.a. een variantenstudie) waarin u aangeeft waarom het voor u niet mogelijk is om de gevolgen te verminderen. Deze redenen zijn nodig om te kunnen afwegen of het onttrekken van grondwater opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de omgeving. Daarnaast moet ook een MER aanmeldnotitie worden opgesteld en moeten omwonenden en bedrijven in de omgeving worden geïnformeerd. In dit geval hebben wij graag een vooroverleg met u voordat u de vergunningaanvraag indient.
 • Het onttrekken van grondwater duurt langer dan drie jaar en vindt plaats in het eerste watervoerend pakket (een bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag) binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater of binnen het gebied dat is aangewezen als strategisch zoetgrondwatervoorraadgebied.
 • Het onttrekken van grondwater duurt korter dan drie jaar, maar is groter dan 50.000 m3 per jaar en vindt plaats in het eerste watervoerend pakket binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater.
 • Het onttrekken van grondwater vindt plaats binnen de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas en dit grondwater wordt gebruikt als koelwater.
 • Het onttrekken van grondwater voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken, zoals kelders.

Het meten van effecten

De berekende omvang van de gevolgen is een verwachting. De daadwerkelijke gevolgen die tijdens het onttrekken van grondwater optreden, kunnen afwijken. Meestal is het gevolg kleiner, maar soms ook groter dan vooraf is berekend. Daarom moeten tijdens de werkzaamheden alle optredende effecten waarvoor monitoringplicht geldt direct of indirect worden gemeten (monitoring).

Tijdens de uitvoering

De gevolgen mogen ook in werkelijkheid niet groter worden dan de door ons vastgestelde maximale waarden. Het kan dus voorkomen dat het gevolg groter is dan berekend, maar nog wel kleiner dan de maximale waarde. Het onttrekken van grondwater kan dan gewoon doorgaan. Is het gevolg groter dan de maximale waarde, of dreigt het groter te gaan worden, dan moet u maatregelen nemen om dit tegen te gaan. Als het niet anders kan, betekent dit dat het onttrekken van water moet worden gestopt.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen

Naast de vergunning- of meldplicht gelden een aantal algemene regels die altijd van toepassing zijn (met ‘U’ als de uitvoerende partij): zie dit document‌ (pdf, 18,4 KB). Het betreft bijvoorbeeld:

 • U bent verantwoordelijkheid voor de gevolgen op de omgeving
 • U moet werken volgens de melding en het bemalingsrapport
 • U moet de hoeveelheid grondwater (laten) meten en rapporteren
 • U moet de gevolgen (laten) onderzoeken, voor alleen die gevolgen die in de gele kolom staan
 • U moet wijzigingen melden (inclusief een rapport met wijziging in de gevolgen)
 • U moet de gaten in de bodem afdichten na beëindiging van het onttrekken van het grondwater

Algemene regel 19 grondwateronttrekkingen‌ (pdf, 422,8 KB)

Het onttrokken grondwater wordt vaak geloosd. Deze lozing kunt u tegelijkertijd melden in het omgevingsloket (OLO). De lozing in het water meldt u bij het onderdeel: wateractiviteit: lozen van stoffen en de activiteit lozen van water. De lozing op de riolering meldt u bij de gemeente via het onderdeel omgevingsactiviteit: lozen buiten inrichtingen.

Voor het infiltreren van hemelwater (regen) bij een glastuinbouwbedrijf ten behoeve van gietwaterproductie (ondergrondse hemelwateropslag) geldt een aparte Algemene regel 21‌ (pdf, 137,8 KB).

Bij het onttrekken van water op grotere diepte dan 2,5 meter in de milieubeschermingsgebieden is naast een melding of vergunning van het waterschap mogelijk ook nog een ontheffing van de provincie nodig. Neemt u voor details contact op met de provincie, via de Omgevingsdienst Haaglanden.

Wat kost het onttrekken van grondwater

Aan het onttrekken van grondwater zijn mogelijk kosten verbonden. Het tarief van de grondwaterheffing bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken grondwater.

Voor lozing op het riool of op het lokale water moet ook een heffing worden betaald. De heffing bedraagt € 50,01 per 1000 m3 geloosd water, ongeacht of op het riool of op het water geloosd wordt.

De gemeente kan ook een rioleringsheffing in rekening brengen. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente. Voor een schatting van de kosten moet u daarom contact opnemen met de gemeente.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Bovenstaand formulier kunt u opsturen naar vergunningen@hhsk.nl.