Wat is een besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van het hoogheemraadschap, en u bent belanghebbende, kunt u daar bezwaar tegen maken.

Een besluit is bijvoorbeeld een vergunning of een handhavingsmaatregel (zoals een dwangsombesluit). Ook kunt u bezwaar maken als:

  • het hoogheemraadschap uw verzoek niet in behandeling neemt
  • het hoogheemraadschap niet op tijd een besluit neemt

Bij het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

De hoofdregel is dat eerst bezwaar moet worden gemaakt voordat beroep bij de rechter kan worden ingesteld. Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk als het gaat om het vaststellen van verordeningen of beleidsregels.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. De bekendmaking is meestal de brief met het besluit die aan de geadresseerde wordt gezonden.

Het bezwaar bevat ten minste:

  • uw naam en adres
  • uw handtekening
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • een toelichting waarom u bezwaar maakt (de gronden)

Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient voor het einde van de bezwaartermijn. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, kan het niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.

Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens aan te vullen.