Controleren of iedereen zich aan de regels houdt

Toezichthouders en handhavers controleren of de regels worden overtreden en nemen maatregelen als dat zo is.

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard controleert of inwoners, bedrijven en overheidsorganisaties zich aan de regels houden. Het gaat daarbij om alle regels die te maken hebben met het beheer van het water. Zoals het lozen van water, het gebruik van oevers, sluizen, gemalen en dergelijke.

We controleren bijvoorbeeld of burgers of bedrijven verontreinigd water lozen op sloten of dat ze werkzaamheden op of aan het water uitvoeren zoals dat volgens de vergunning is voorgeschreven. Dit alles om wateroverlast en -vervuiling tegen te gaan.

Wanneer we een overtreding zien, bepalen we hoe we optreden. Welke maatregel wordt genomen is afhankelijk van hoe ernstig de overtreding is. Je kan dan denken aan het geven van een waarschuwing, het verplichten van het herstellen van de overtreding met een boete of we repareren de overtreding zelf op kosten van de overtreder. Bij ernstige gevallen kan er ook strafrechtelijk worden opgetreden (de zaak komt dan voor bij het openbaar ministerie) waarop mogelijk een veroordeling volgt.

Onderzoek naar maaien van waterplanten

Het hoogheemraadschap controleert jaarlijks alle sloten, plassen en singels. Daarbij onderzoeken we of er voldoende is gemaaid en of de sloot aan de gestelde eisen voldoet. Of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloten op uw grondgebied of bij uw huis, is te vinden in de leggers. Aan welke eisen u moet voldoen en praktische tips vindt u op de pagina over het onderhoud van sloten.

Onderzoek naar diepte van sloten

Het hoogheemraadschap controleert ieder jaar of sloten diep genoeg zijn. Dit noemen we de baggerschouw. Als blijkt dat het water niet diep genoeg is, krijgt de persoon die verantwoordelijk is, een verzoek om de sloot op orde te brengen. Dit kan een inwoner of een bedrijf zijn. Wie verantwoordelijk is, staat in de leggers.

De baggerschouwmetingen vinden plaats in de periode maart en april. Welke gebieden we onderzoeken, maken we bekend in de maanden voor de aanvang van de controles.