Percelen (grond/water) huren

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geeft onbebouwde eigendomspercelen in huur uit.

Een huurovereenkomst geeft het recht om het perceel te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een (sier-)tuin, een moestuin, grasland voor het hobbymatig weiden van schapen en/of paarden (dit laatste mag lang niet overal). Het hoogheemraadschap vraagt daarvoor huur. Dit is een bedrag per vierkante meter, met een minimumbedrag van € 75. Verder rekenen wij voor het afsluiten van een huurovereenkomst eenmalig een bedrag van € 50 administratiekosten. De hoogte van de te betalen huur is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u huurt en het voorgenomen gebruik. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd, dat wil zeggen dat de huur jaarlijks met enkele procenten omhoog gaat. Als u, nadat u een huurovereenkomst heeft afgesloten, alsnog veranderingen wil aanbrengen in het gebruik van het perceel, zoals bijvoorbeeld een hek of een schuilplaats voor dieren plaatsen, dan heeft u toestemming van het hoogheemraadschap als verhuurder nodig. Daarnaast heeft u mogelijk een vergunning van het hoogheemraadschap nodig of moet u een melding doen. U kunt daarover informatie opvragen bij de Afdeling Publiekszaken.

Hoe werkt het huren van een per­ceel

Als u een perceel grond van het hoogheemraadschap wil huren, kunt u deze vraag schriftelijk of per e-mail naar ons toesturen. Het e-mailadres is vastgoed@hhsk.nl. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u met dit perceel gaat doen, zodat wij kunnen beoordelen of het perceel hiervoor geschikt is. Er mogen bijvoorbeeld geen paarden op een dijk lopen. Als er een perceel vrijkomt, wordt bekeken wie er als nieuwe huurder in aanmerking komt. Dat gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvraag en het voorgenomen gebruik.

Tarieven per 1 januari 2022
In huurovereenkomst toegestaan gebruik Huurtarief per vierkante meter
Kruin grenzend aan woonperceel € 4,00
Siertuin € 4,00
Moestuin/duiven € 0,50
Grasland voor houden van dieren € 0,25
Talud waterkering, alleen gras € 0,15

De huurtarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de CBS Consumentenprijsindex (CPI) van het voorgaande jaar.