Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van het hoogheemraadschap, en u bent belanghebbende, kunt u daar bezwaar tegen maken.

Een besluit is bijvoorbeeld een vergunning of een handhavingsmaatregel (zoals een dwangsombesluit). Ook kunt u bezwaar maken als:

  • het hoogheemraadschap uw verzoek niet in behandeling neemt
  • het hoogheemraadschap niet op tijd een besluit neemt

Bij het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

De hoofdregel is dat eerst bezwaar moet worden gemaakt voordat beroep bij de rechter kan worden ingesteld. Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk als het gaat om het vaststellen van verordeningen of beleidsregels.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. De bekendmaking is meestal de brief met het besluit die aan de geadresseerde wordt gezonden.

Het bezwaar bevat ten minste:

  • uw naam en adres
  • uw handtekening
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • een toelichting waarom u bezwaar maakt (de gronden)

Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient voor het einde van de bezwaartermijn. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, kan het niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.

Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Bezwaar maken

Let op! Heeft u een aanslag voor de waterschapsbelasting ontvangen van de Regionale Belasting Groep (RBG)? Wilt u tegen deze aanslag bezwaar maken of kwijtschelding vragen? U kunt dit doen bij de RBG. Informatie vindt u op de website van de RBG, www.derbg.nl.  

Andere bezwaren kunt kunt u schriftelijk indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Wij verzoeken u op de envelop of in de onderwerpregel het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.

U kunt ook uw bezwaar indienen via een digitaal formulier:

Bezwaar indienen voor particulieren (inloggen met DigiD)

Bezwaar indienen voor bedrijven (inloggen met eHerkenning)

DigiD

Steeds meer zaken met of via de overheid, regelt u digitaal via internet. U heeft daarvoor DigiD nodig (Digitale Identiteit). Met deze unieke inlogcode voorkomt u dat andere mensen onder uw naam een aanvraag doen.

DigiD aanvragen

Kosten

De aanvraag voor een DigiD is gratis.

Afhandeling

Binnen 5 dagen na het aanvragen van een DigiD ontvangt u een code waarmee u uw DigiD activeert.

Meer informatie

Website DigiD

Reactie van het hoogheemraadschap

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. We nemen binnen maximaal 18 weken een beslissing over uw bezwaar. Daarbij zijn er een aantal stappen mogelijk:

We bespreken de situatie telefonisch met u. Soms is één telefoongesprek al voldoende om een probleem op te lossen.

In andere gevallen kan een oplossing worden gevonden in een overleg met de medewerkers die het besluit hebben genomen.

Als er geen oplossing wordt gevonden, wordt u bezwaar voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie hoort partijen en brengt advies uit aan het college van Schieland en de Krimpenerwaard. Op basis van dit advies neemt het college een nieuw besluit (de beslissing op bezwaar). Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u in beroep bij de rechter.

Voorlopige voorziening bij spoed

Als u bezwaar heeft gemaakt of in beroep bent gegaan dan moet u wachten op een beslissing van het hoogheemraadschap of op de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. U kunt dan bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Bij het verzoek moet u het bezwaarschrift bijsluiten.

Per post kunt u uw verzoek sturen naar: de president van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u ook een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter indienen.

Naar de rechter voor beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van het hoogheemraadschap op uw bezwaar, kunt u naar de rechter stappen. Dit is ook mogelijk als het hoogheemraadschap niet op tijd een beslissing neemt. U moet het hoogheemraadschap er dan eerst schriftelijk op wijzen dat de beslissing niet op tijd is genomen (in gebreke stellen).

De hoofdregel is dat eerst bezwaar moet worden gemaakt voordat beroep kan worden ingesteld. Soms is er geen bezwaarschriftprocedure. Dan kunt u tegen een beslissing direct beroep instellen bij de rechter. In het besluit of de beslissing op bezwaar moet vermeld staan of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke termijn.

Een beroepschrift moet u richten aan Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Het digitaal instellen van beroep bij de rechtbank kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zienswijze

Als de inspraakprocedure wordt gevolgd, kunnen inwoners van Schieland en de Krimpenerwaard en belanghebbenden gedurende de terinzagetermijn hun zienswijzen over het ontwerp van een besluit indienen. Een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden. De zienswijze wordt vervolgens meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059 3006 AB Rotterdam.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u het beste een afspraak maken met het hoogheemraadschap via 010 45 37 200.

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard adviseert het college over bezwaarschriften. Op basis van dit advies neemt het college een nieuw besluit, de beslissing op bezwaar.

De commissie is onafhankelijk, de leden en de voorzitter maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De volgende personen zijn benoemd als lid van de bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard:

Overzicht leden bezwaarschriftencommissie
mw. mr. dr. J.C. de Wit, voorzitter zelfstandig jurist en juridisch docent
mw. mr. G.L. Ong, lid senior juridisch adviseur bij de
Dienst Bedrijfsvoering/Juridische Zaken, gemeente Den Haag (coördinator
bezwaar ambtelijk horen)
mw. M.R. Koppenol LLM, lid senior jurist/projectleider Autoriteit Consument en Markt (ACM)
mr. V. van Toledo, lid als senior jurist werkzaam voor diverse overheidsinstellingen