Plannen en wetgeving voor het beheer van water

Wetten en besluiten: de basis voor ons werk

Het Waterplan 2016-2021 is een uitwerking van alle wetten en besluiten waaraan het hoogheemraadschap moet voldoen. Het gaat daarbij om Europese wetten en Nederlandse wetten.

Europese wetten over het beheer van water

De Europese Unie heeft in 2000 regels gepresenteerd voor de kwaliteit van het water in de EU: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staat beschreven dat Europese landen het water moeten beschermen en de kwaliteit van het water moeten verbeteren. Ook verplicht de wet de landen om bij het gebruik, onderhoud en schoonmaken zo min mogelijk water en energie te verspillen. 

De doelen uit het KRW moeten in 2027 zijn bereikt. Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard maakt daarom iedere zes jaar plannen om de doelen te bereiken. Op dit moment voeren we de plannen uit voor de periode 2016 tot en met 2021.

De KRW-maatregelen zorgen voor afname van vervuiling, verbetering van het water en meer natuurvriendelijk beheer van het water. Bijvoorbeeld:

 • Het schoner maken de zuivering Berkenwoude.
 • Voorlichting geven aan boeren zodat er minder mest in het water terecht komt.
 • Het beschikbaar stellen van een vergoeding voor mensen die zelf een natuurvriendelijke oever aanleggen. Informatie hierover vindt u op de pagina Een bijdrage voor natuurvriendelijke oevers.
 • Zorgen dat vissen door gemalen kunnen.

In het maken en uitvoeren van die plannen werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties.

Nationale wetten voor het beheer van water

Naast de Europese doelen is het werk van het hoogheemraadschap ook gebaseerd op nationale wetten. De Nederlandse wetten zijn:

 • Waterwet
  De wet regelt het beheer van sloten, plassen en singels en grondwater, en verbetert de samenhang tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. De Waterwet regelt niet alles.
 • Wet milieubeheer (Wm) 
  Schieland en de Krimpenerwaard gebruikt deze wet om milieuvervuiling door bedrijven en instellingen te voorkomen. De Wet heeft onderdelen die van toepassing zijn op lozingen, de gemeentelijke inzameling van afvalwater en het gemeentelijk rioleringsplan.

De uitwerking van wetten in besluiten

Wetten zijn algemeen en daardoor nog niet uitvoerbaar. Ze beschrijven bijvoorbeeld dat sluizen en gemalen voldoende water moeten kunnen afvoeren om ervoor te zorgen dat ons gebied niet onder water komt te staan. Hoeveel water dat moet zijn, staat beschreven in de uitwerkingen van die wetten, de zogenaamde besluiten.

 • Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
  De algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen.
 • Besluit lozing afvalwater huishoudens 
  In dit besluit staan regels over de afvalwaterstromen van particuliere huishoudens. Huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater van daken en verhardingen.  
 • Besluit lozen buiten inrichtingen
  Dit besluit stelt regels voor het lozen van afvalwater.
 • Waterbesluit 
  Het Waterbesluit bevat de eisen waaraan de afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten voldoen.
 • Besluit bodemkwaliteit 
  In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden.
 • Waterverordening Zuid-Holland 
  De Waterverordening Zuid-Holland is een provinciale verordening die regels geeft voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het water.   
 • Keur van Schieland en de Krimpenerwaard Dit zijn de regels voor het beheer van water in het onze regio. De regels zijn bedoeld om het watersysteembeheer goed te kunnen uitvoeren.
 • Leggers
  Een legger is een kaart, waarop de afmetingen en de vorm van sloten en dijken staan. Op de kaart staat ook wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud. Schieland en de Krimpenerwaard heeft afzonderlijke leggers voor sloten en dijken.  

Nationale wet- en regelgeving

De regelgeving voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is vastgelegd in de verordeningen (regels van de overheid). In deze verordeningen is de manier van werken geregeld waaraan bewoners en het waterschap zich moeten houden.

Wetten rond de naleving van de regels

Het hoogheemraadschap controleert of inwoners en bedrijven zich aan de de regels van het waterbeheer houden. Hij controleert bijvoorbeeld of bedrijven niet te veel afvalwater wegspoelen en of inwoners toestemming hebben voor een tuinhuisje langs het water.

De controlerende rol van het hoogheemraadschap is gebaseerd op de volgende wetten:

 • Beleidsregels Vergunningverlening en Handhaving (op te vragen). Hierin staan de regels voor vergunningen en de controle op deze vergunningen.
 • Nota Vergunningverlening, toezicht en handhaving beschrijft de doelstellingen van het controleren.
 • Nota Gedogen (op te vragen). Beschrijft situaties waarin het hoogheemraadschap toestaat dat inwoners en bedrijven zich niet aan de regels hoeft te houden (gedogen).
 • Toezichtsplannen (op te vragen) beschrijven hoe het hoogheemraadschap controleert of inwoners en bedrijven zich aan de regels houden. Het beschrijft welke regels het belangrijkste zijn om te controleren, de overtredingen en de straffen voor die overtredingen.
 • Watervergunningen (op te vragen). Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakt aanvragen en goedgekeurde vergunningen bekend via bekendmakingen. De inhoud van de watervergunningen is openbaar en op te vragen via de afdeling Publiekszaken.

Het Waterbeheerprogramma als basis voor ons werk

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft zijn plannen beschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027. In dit plan staat:

 • Aan welke eisen het water, sluizen, gemalen, wegen en bruggen in onze regio moeten voldoen.
 • Wat we willen bereiken tot en met het jaar 2021. Welk onderhoud vinden we het belangrijkst, hoe gaan we beter met energie om, wat doen we om de kosten te besparen.
 • Hoe we dat willen bereiken. Welke wegen en bruggen gaan we vervangen, hoe gaan we het water reinigen met zo min mogelijk kosten en zo veel mogelijk opbrengst.

Hoe beschermen wij planten en dieren

De Wet natuurbescherming beschermt in het wild levende dier- en plantensoorten. Wij moeten bij al onze werkzaamheden planten en dieren beschermen. De beschermde soorten vallen onder drie groepen: 

 • Vogels (op grond van de Vogelrichtlijn)
 • Internationaal beschermde planten en dieren (met name op grond van de Habitatrichtlijn)
 • Nationaal beschermde soorten (bijlage bij de wet natuurbescherming)

Verschillende verboden beschermen deze dieren en planten. Zo mag je dieren niet opzettelijk doden of vangen of beschermde planten plukken. Rust- en voortplantingsplaatsen mag je niet opzettelijk beschadigen of vernielen. Voor soorten die niet tot een van deze drie groepen behoren, heeft het waterschap een algemene zorgplicht.