Brief vernieuwde erfpachtvoorwaarden en reactie in nota van beantwoording

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 december 2021 heeft het hoogheemraadschap u per brief laten weten dat wij de algemene voorwaarden die gelden bij erfpachtcontracten gaan vernieuwen. Op het moment dat uw contract eindigt, krijgt u met de nieuwe erfpachtvoorwaarden te maken. Op het ontwerp van de vernieuwde algemene voorwaarden kon u reageren en dat heeft u gedaan. Uw reactie hebben wij op (datum) ontvangen.

Alle reacties in nota van beantwoording

In de vergadering van 9 augustus 2022 heeft het college (het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap) een nota van beantwoording vastgesteld met alle reacties op het ontwerp van de vernieuwde algemene voorwaarden. In de nota reageren wij op deze reacties. Uw reactie staat in de nota van beantwoording onder nummer (nummer in Nota van Beantwoording).

De nota van beantwoording kunt u vinden op onze website: www.hhsk.nl/erfpacht. Wilt u de nota van beantwoording op papier ontvangen? Stuur dan een e-mailbericht naar vastgoed@hhsk.nl met uw naam en adresgegevens, dan sturen wij u per post een exemplaar toe.

Voorwaarden op belangrijke punten gewijzigd ten opzichte van ontwerp

In dezelfde vergadering van 9 augustus 2022 zijn de definitieve algemene erfpachtvoorwaarden 2021 (AEV2021) vastgesteld. Deze erfpachtvoorwaarden zijn ten opzichte van de in ontwerp vastgestelde voorwaarden op belangrijke punten gewijzigd. Daarin hebben wij rekening gehouden met de wensen van erfpachters. Bijvoorbeeld om de financiële gevolgen van de vernieuwing van de algemene erfpachtvoorwaarden te beperken.

De wijzigingen op een rijtje

Berekening canonrentepercentage op basis van rente op staatsleningen

In de in ontwerp vastgestelde AEV2021 vormde de gemiddelde rente op woninghypotheken de basis voor de berekening van het canonrentepercentage. In de definitieve AEV2021 wordt het gemiddelde effectieve rendement op Nederlandse staatsleningen (met een resterende looptijd van 9 tot en met 10 jaren), met een opslag van 0,5%, gebruikt om het canonrentepercentage vast te stellen.

Verlaging minimum canonrente en bovengrens voor jaarlijkse canonaanpassing

In plaats van een minimum canonrente van 1,75% wordt nu een minimum van 1,5% opgenomen. Daarnaast stellen we een bovengrens in voor de jaarlijkse aanpassing van de grondwaarde. Deze grondwaarde is de basis voor de berekening van de canon en wordt jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) met een maximum van 5%.

Overgangsregeling bij verdubbeling canon

Daarnaast heeft het college besloten een eenmalige overgangsregeling vast te stellen voor de eerste 10 jaar van het nieuwe contract onder de AEV2021, wanneer de nieuwe canon meer dan 100% hoger is dan de laatst geldende canon. Hierdoor groeien erfpachters in stappen toe naar de nieuwe, marktconforme canon.

De definitieve erfpachtvoorwaarden en de overgangsregeling staan op onze website: www.hhsk.nl/erfpacht. Ook kunt u hier een rekenvoorbeeld vinden van de overgangsregeling. Wilt u de erfpachtvoorwaarden op papier ontvangen? Stuur dan een e-mailbericht naar vastgoed@hhsk.nl met uw naam en adresgegevens, dan sturen wij u per post een exemplaar toe.

Wat betekent dit voor mijn situatie?

Op het moment dat uw contract eindigt, krijgt u met de nieuwe erfpachtvoorwaarden te maken. Deze nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden gaan gelden bij het afsluiten van nieuwe contracten.

Wij kunnen nog niet uitrekenen wat de canon voor een nieuw erfpachtcontract is. Dat komt omdat de canon afhangt van de taxatie van de grond en de rente op staatsleningen op het moment dat we een nieuw contract met u afsluiten. Een schatting kunnen wij ook niet doen, omdat wij geen onjuiste informatie willen geven. Wij verwachten dat de canon bij het afsluiten van een nieuw contract op de korte termijn in veel gevallen duidelijk hoger is dan de huidige canon. Dit komt doordat de waarde van de grond is gestegen.

Wij streven er naar om u uiterlijk één jaar voordat uw contract eindigt, een nieuw contract aan te bieden. Alleen in bijzondere situaties is het mogelijk om eerder een aanbod te krijgen om een nieuw contract te sluiten.

Hoogachtend,
dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

namens dezen,

Jasper Schaap

Afdelingshoofd Bestuur, Informatie en Juridisch Advies