Overgangsregeling

Overgangsregeling

bij de Algemene Erfpachtvoorwaarden 2021 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

o v e r w e g e n d e d a t :

- Op 5 oktober 2021 het college van dijkgraaf en hoogheemraden nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden (hierna: AEV 2021) in ontwerp heeft vastgesteld;

- Het ontwerp is voorgelegd aan de erfpachters om reacties op het ontwerp in te dienen;

- De reacties en overleg met vertegenwoordigers van de Vereniging Erfpachtersbelangen Schieland (hierna: VEB) hebben geleid tot enkele aanpassingen van het ontwerp;

- het college erfpachters ook deels tegemoet wenst te komen met betrekking tot de zorgen over de hoogte van de canon onder werking van de AEV 2021, omdat op grond van de Algemene Erfpachtvoorwaarden 1993 (hierna: AEV 1993) de grondwaarde van erfpachtrechten met de duur van 30 jaar niet tussentijds is herzien;

- er niet alleen erfpachters zijn met tijdelijke contracten onder de AEV 1993 maar ook erfpachters die een tijdelijk erfpachtrecht hebben die zijn uitgegeven onder oudere AEV (1958, 1975 of 1981) én erfpachters met contracten waarop geen algemene voorwaarden van toepassing waren, waarbij geen tussentijdse herziening van de grondwaarde plaats heeft gevonden; de canon in die gevallen onvoldoende de ontwikkeling van de grondwaarde heeft gevolgd;

- om die reden de aanvangscanon van een nieuw contract onder vigeur van de AEV 2021 naar verwachting aanzienlijk hoger zal zijn;

- Dit niet enkel het gevolg is van de AEV 2021, maar ook van de keuze die erfpachters bij het aangaan c.q. overnemen van deze erfpachtcontracten hebben gemaakt;

- ongeacht de eigen verantwoordelijkheid die erfpachters hebben voor deze keuze en de financiële consequenties daarvan, het college het redelijk acht om een overgangsregeling in te voeren;

- met deze overgangsregeling beoogd wordt om voor bestaande erfpachters eenmalig te voorzien in een 10-jarige gewenningsperiode zodat de canon in 10 jaar kan groeien naar een marktconforme canon volgens de AEV 2021.

b e s l u i t :

Artikel 1 reikwijdte

 1. De overgangsregeling is van toepassing op erfpachtrechten die voor een tijdelijke periode zijn uitgegeven en inmiddels door tijdsverloop zijn geëindigd of binnenkort eindigen.
 2. De overgangsregeling wordt eenmalig toegepast indien de aanvangscanon bij heruitgifte van het erfpachtrecht als genoemd in het eerste lid, op grond van artikel 6 van de AEV 2021 meer dan 100% hoger is dan de laatst geldende canon.
 3. Indien de betalingsverplichting voor het erfpachtrecht als bedoeld in het eerste lid voor de contractuele looptijd is afgekocht, geldt de in der tijd overeengekomen aanvangscanon als laatst geldende canon.

Artikel 2 toepassing overgangsregeling

 1. Bij toepassing van de overgangsregeling wordt de canon in afwijking van artikel 8 van de AEV 2021 gedurende de eerste 10 jaar na uitgifte ieder jaar opnieuw vastgesteld.
 2. De canon als bedoeld in het eerste lid wordt als volgt berekend:
  De voor het geëindigde contract laatst geldende canon
  +
  (aantal verstreken gewenningsjaren met een minimum van 1
  x
  één tiende (1/10) deel van het verschil tussen de voor het geëindigde contract laatst geldende canon en de canon zoals bepaald volgens artikel 6 van de AEV 2021)
 3. Bij de berekening op grond van het tweede lid van dit artikel wordt artikel 7 van de AEV 2021 toegepast op zowel de voor het geëindigde contract laatst geldende canon en de canon zoals bepaald volgens artikel 6 van de AEV 2021.
 4. Op grond van de formule van het tweede lid is de erfpachter per het tiende jaar na uitgifte de volledige canon zoals bepaald volgens artikel 6 van de AEV 2021 verschuldigd.
 5. Na afloop van het tiende jaar na uitgifte kan de canon worden herzien conform artikel 8 van de AEV 2021.
 6. Artikel 1 lid 3 is bij de berekening op grond van artikel 2 van overeenkomstige toepassing.
 7. Indien deze overgangsregeling wordt toegepast kan de erfpachter gedurende de looptijd geen beroep doen op de ingroeiregeling van artikel 8 lid 6 van de AEV 2021.
 8. Toepassing van de overgangsregeling wordt bij erfpachtovereenkomst vastgelegd als bijzondere erfpachtvoorwaarde.

Artikel 3 overdracht

 1. De overgangsregeling geldt ten aanzien van diegene die een erfpachtovereenkomst onder de vigeur van de AEV 2021 aangaat, respectievelijk diens rechtsopvolger onder algemene titel, dan wel bijzondere titel.
 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel heeft de rechtsopvolger onder bijzondere titel aanspraak op toepassing van de overgangsregeling voor zover de overdracht van het erfpachtrecht plaatsvindt uiterlijk aan het einde van het vierde jaar na uitgifte.
 3. Vindt overdracht onder bijzondere titel plaats in het vijfde jaar na uitgifte of daaropvolgende jaren van de overgangsregeling dan zal de rechtsopvolger de op grond van artikel 7 van de AEV 2021 geïndexeerde aanvangscanon verschuldigd zijn, waarna de canon na afloop van 10 jaar na uitgifte kan worden herzien op grond van artikel 8 van de AEV 2021.

Artikel 4 Inwerkingtreding en duur

 1. De overgangsregeling treedt in werking de dag na vaststelling door het college van dijkgraaf en hoogheemraden.
 2. De overgangsregeling kan gedurende 15 jaar worden toegepast.
 3. De overgangsregeling eindigt nadat 15 jaar zijn verstreken.

Aldus besloten in het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

Rotterdam, 9 augustus 2022

Secretaris, voorzitter,