Peilbesluiten NNN-gebieden Krimpenerwaard

NNN staat voor Natuurnetwerk Nederland.

Het algemeen bestuur heeft op 27 maart 2023 twee nieuwe peilbesluiten vastgesteld voor de NNN-gebieden Veerstalblok en Bilwijk. De nieuwe waterpeilen gaan nog niet in. Wanneer de natuurgebieden zijn ingericht nemen wij een zogenaamd ‘instellingsbesluit’. Na dit instellingsbesluit gaan de waterpeilen pas in werking.

Het algemeen bestuur heeft op 30 november 2022 twee nieuwe peilbesluiten vastgesteld voor de NNN-gebieden Oudeland en Kattendijks Blok. De nieuwe waterpeilen gaan nog niet in. Wanneer de natuurgebieden zijn ingericht nemen wij een zogenaamd ‘instellingsbesluit’. Na dit instellingsbesluit gaan de waterpeilen pas in werking.

In het Programma Veenweiden Krimpenerwaard wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd. Dit is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze verandering van grondgebruik zorgt ook voor veranderingen in waterpeilen. Vooruitlopend op deze inrichting heeft het hoogheemraadschap voor deze gebieden peilbesluiten vastgesteld. De daarin vastgestelde waterstanden, die vaak hoger zijn dan de huidige waterstanden, worden pas van kracht als de inrichtingsmaatregelen uitgevoerd zijn. Tot die tijd blijven de huidige waterstanden van kracht.

De huidige peilbesluiten voor de NNN-gebieden zijn:

De peilafwegingen voor de zes peilbesluiten Bilwijk, Den Hoek, Kattendijksblok, Middelbok, Oudeland en Veerstalblok is beschreven in één document ‘Toelichting peilbesluiten NNN Krimpenerwaard‌ (pdf, 36,3 MB)’.

De peilafweging voor gebied Den Hoek buiten is in 2022 herzien als gevolg van nieuwe inzichten vanuit het terreinontwerp. De toelichting op deze afweging is beschreven in Toelichting partiele herziening peilbesluit Den Hoek‌ (pdf, 381,3 KB).