Gezamenlijke brandbrief uitheemse rivierkreeft

15 december 2022

Geachte heer Adema,

Alle onderstaande partijen spreken met deze brief gezamenlijk hun grote zorg uit over de opmars van de uitheemse rivierkreeft in Nederland en de schade die deze invasieve exoot reeds veroorzaakt in de Krimpenerwaard en omgeving. De kreeftenpopulatie heeft hier de afgelopen jaren explosief kunnen groeien. In deze, vooral agrarische, streek zien wij verzakkende agrarische grond en kilometers lange afbrokkelende oevers met onacceptabele veiligheidsrisico’s voor mens en dier. We zien kaal- en leeggevreten sloten die de biodiversiteit in dit iconisch gebied in Zuid-Holland volledig teniet doen. Dit schaadt de waterkwaliteit en doet problemen zoals explosies van giftige blauwalgen toenemen. De schade en risico’s op het gebied van veilige landbewerking, vee(drenking), te behalen waterkwaliteit (KRW-doelen in 2027), visstand, ontwikkeling van recreatie en natuur (waarin flink wordt geïnvesteerd door de overheid) nemen met de dag toe.

Aanpak tot nu toe onvoldoende

De kolonisatie van de Amerikaanse rivierkreeft in de Krimpenerwaard is inmiddels een ware plaag. De door uw ministerie in 2016 ingezette maatregel (toestaan commerciële bevissing door de beroepsvisserij) wordt onvoldoende daadkrachtig uitgevoerd en blijkt evident onvoldoende effectief voor de aanpak van deze invasieve exoot. Uit de landelijke kreeftenaanpak onder uw leiding zijn concrete resultaten uitgebleven en enig uitzicht daarop ontbreekt. De betreffende beroepsvissers worden nog juridisch belemmerd om effectief weg te kunnen vangen. Ernstig is bovendien, dat naast de overheidsinzet voor natuur ook alle inzet door de agrariërs in dit gebied in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer teniet wordt gedaan door de kreeftenplaag, doordat natuurdoelen achteruitgaan en niet zullen worden gehaald. Ondertussen wordt het probleem met de dag groter. Dit blijkt uit de jaarlijkse kreeftenmonitoring in ons gebied. Hieruit komt naar voren dat de aantallen toenemen en dat de populatie zich nu verder verspreidt naar leefgebieden in de omgeving.

Grootschalige georganiseerde aanpak nodig

De nood is hoog. Daarom sturen wij u gezamenlijk deze brandbrief. Met elkaar spreken wij u aan op uw verantwoordelijkheid om de uitheemse rivierkreeften te bestrijden en op uw mogelijkheden om de beperkingen op te heffen en de opgelopen achterstand op te lossen door nu gericht actief en op de juiste schaal uitheemse rivierkreeften te bestrijden en uitzwerming te voorkomen. In het belang van de leefbaarheid voor huidige en toekomstige generaties, een vitaal platteland, een goede waterkwaliteit en behoud van waardevolle natuur vragen wij u dwingend om daadkracht te tonen en deze verantwoordelijkheid nu te nemen. Gezien de nood, dit binnen afzienbare tijd, grootschalig, duurzaam, intensief en georganiseerd.

Niet nog meer tijd verliezen

Graag vernemen wij, gezien het tijdstip van bestrijden, uiterlijk tien weken na datering van deze brief van u wanneer en hoe u actie onderneemt om de opmars van uitheemse rivierkreeften voortvarend en effectief terug te dringen.

Met vriendelijke groet,

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Provincie Zuid-Holland
 • Gemeente Krimpenerwaard
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Land- en Tuinbouworganisatie Noord, Krimpenerwaard
 • Agrarisch Jongeren Kontakt Krimpenerwaard
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 • Weidehof Krimpenerwaard
 • Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard
 • Zuid-Hollands Landschap
 • Natuurbeheer collectief Krimpenerwaard
 • Groenalliantie Midden-Holland
 • Visserij Jan de Waard
 • Good Fish Foundation