Inkoop en aanbesteden

In het inkoopbeleid zijn de beleidsuitgangspunten van het hoogheemraadschap op inkoopgebied opgenomen.

Inkoop- en aanbestedingsreglement

In het inkoopbeleid (pdf, 903 kB) zijn de beleidsuitgangspunten van het hoogheemraadschap op inkoopgebied opgenomen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan doelmatigheid, rechtmatigheid, transparantie en samenwerking met vergelijkbare overheidsinstanties. Ook zijn spelregels geformuleerd voor het doen van (Europese) aanbestedingen op het terrein van werken, leveringen en diensten. De Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden en Klachtenregeling Aanbesteden maken onderdeel uit van dit beleid.

De volgende inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op onze inkopen:

Klachtenregeling Aanbesteden

Als een ondernemer een klacht heeft over de aanbestedingsprocedure, of over de handelswijze van de aanbestedende dienst, moet de ondernemer gemotiveerd en onderbouwd aangeven op welke punten/onderdelen van de aanbesteding zij het niet eens is. Deze klacht kan worden ingediend bij:

Emailadres: klachtenaanbesteden@hhsk.nl.  

Voor de volledige regeling en de spelregels over het melden van een klacht verwijzen we u naar de onderstaande regeling.

De waterschappen als publieke opdrachtgever

Waterschappen hebben de gezamenlijke visie 'De waterschappen als publieke opdrachtgever' opgesteld. Met deze visie maken de waterschappen duidelijk hoe ze professioneel opdrachtgeverschap waarmaken. In dit document staan duidelijke afspraken over aanpak van plannen en projecten en over houding en gedrag. De komende twee jaar gaan de waterschappen hiermee aan de slag.