Inkoop en aanbesteden

In het inkoopbeleid zijn de beleidsuitgangspunten van het hoogheemraadschap op inkoopgebied opgenomen.

Inkoop- en aanbestedingsreglement

In het inkoopbeleid (pdf, 903 kB) zijn de beleidsuitgangspunten van het hoogheemraadschap op inkoopgebied opgenomen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan doelmatigheid, rechtmatigheid, transparantie en samenwerking met vergelijkbare overheidsinstanties. Ook zijn spelregels geformuleerd voor het doen van (Europese) aanbestedingen op het terrein van werken, leveringen en diensten. De Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden en Klachtenregeling Aanbesteden maken onderdeel uit van dit beleid.

De volgende inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op onze inkopen:

Klachtenregeling Aanbesteden

Als een ondernemer een klacht heeft over de aanbestedingsprocedure, of over de handelswijze van de aanbestedende dienst, moet de ondernemer gemotiveerd en onderbouwd aangeven op welke punten/onderdelen van de aanbesteding zij het niet eens is. Deze klacht kan worden ingediend bij:

Emailadres: klachtenaanbesteden@hhsk.nl.  

Voor de volledige regeling en de spelregels over het melden van een klacht verwijzen we u naar de onderstaande regeling.

De waterschappen als publieke opdrachtgever

Waterschappen hebben de gezamenlijke visie 'De waterschappen als publieke opdrachtgever' opgesteld. Met deze visie maken de waterschappen duidelijk hoe ze professioneel opdrachtgeverschap waarmaken. In dit document staan duidelijke afspraken over aanpak van plannen en projecten en over houding en gedrag. De komende twee jaar gaan de waterschappen hiermee aan de slag.

Aanbestedingskalender

Omschrijving aanbesteding

Start

 Eind

KIJK planuitwerking en realisatie Dijkversterking (dijkversterking van Krimpen aan den IJssel tot Gouderak (KIJK)) 2019 2019
Natuurvriendelijke oevers van de Rottemeren  2019 2019
Levering van Polyelectroliet 2018 2018
Steenzetten in het kader van onderhoud primaire keringen 2018 2018
Inlaat gemaal Krimpenerwaard 2019 2019
Laser altimetrie in het kader van hoogte/vorm metingen van waterkeringen 2018 2018
Grondverwerving en kabels en leidingen  2019 2019
Dagelijk onderhoud water en natuurvriendelijke oevers 2018 2019
Groot onderhoud awzi Groenedijk en awzi Kortenoord inclusief beluchting 2019 2019
Geur- en luchtbehandeling van awzi Kralingseveer 2019 2019

De aanbestedingskalender wordt twee keer per jaar gepubliceerd. Aan de aanbestedingskalender kunnen geen rechten worden ontleend. Acquisitie als reactie op deze aanbestedingskalender wordt niet op prijs gesteld. Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten, verwijzen wij u naar de vanuit de Aanbestedingswet verplichte website Tenderned.nl.