Wie zitten er in het dagelijks bestuur

Toon van der Klugt

Toon van der Klugt is dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Contactgegevens

06 113 68 449
t.vander.klugt@hhsk.nl

Portefeuille

Bedrijfsvoering en communicatie:

 • Communicatie
 • Personele zaken
 • Facilitaire zaken
 • Juridische zaken
 • Publiekszaken (vergunningverleningsbeleid) (handhaving) (klachten en meldingen)
 • Strategische & Internationale samenwerking
 • Crisisbeheersing en veiligheidsregio
 • Programma Omgevingswet

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Lid Algemene Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Lid Commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie en Financiën UvW
 • Lid commissie internationale zaken Unie van waterschappen
 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Regionale Belastinggroep (RBG)
 • Lid Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
 • Voorzitter Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW)
 • Lid Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden
 • Deelname Panorama Krimpenerwaard
 • Vertegenwoordiging waterschappen in de stuurgroep Samenwerkingsverband Crisisbeheersing Overstroming Randstad

Agnes van Zoelen 

Agnes van Zoelen is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Contactgegevens

010 453 72 72
a.van.zoelen@hhsk.nl

Portefeuille

Watersystemen en duurzaamheid & innovatie:

 • Waterkwantiteit
 • Waterkwaliteit, inclusief Kaderrichtlijn Water
 • Vergunningverlening waterkwaliteit en -kwantiteit (incl. grondwater en zoetwater)
 • Vaarwegbeheer (incl. nautisch beheer)
 • Programma Duurzaamheid
 • Innovatiebeleid (incl. VPdelta en VIC)
 • Emissies door derden (beleid)
 • Programma klimaatadaptatie

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Lid Commissie watersystemen van de Unie van waterschappen
 • Bestuurslid RBO Rijn-West
 • Lid Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Zoet water West Nederland
 • Klimaatadaptatie in Zuidplas, Lansingerland, Capelle a/d IJssel (Zoetermeer, Gouda en Waddinxveen)
 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling (GR) Slibverwerking 2009
 • Adviseur DB en AB Recreatieschap Rottemeren
 • Bestuurlijke Afstemmingsgroep (BAG) A16 (A20)
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
 • Lid Regiegroep Bodemdaling en Klimaat
 • Bestuurlijk overleg Emissieloze Kas
 • Stuurgroep RES Midden Holland
 • Bestuurlijk overleg Watertafel Delfland
 • Bestuurlijk overleg Aanpak Uitheemse Rivierkreeften
 • Bestuurlijk overleg Zuidplas
 • Bestuurlijk Overleg Water en RO van VZHW
 • Bestuurlijke Kerngroep Bodemdaling

Cor Habben Jansen 

Contactgegevens

06 502 03 140
c.habbenjansen@hhsk.nl

Portefeuille

Waterveiligheid & wegen:

 • Waterkeringen, inclusief zorgplicht
 • Vergunningverlening waterkeringen
 • Vergunningverlening wegen
 • Wegenbeheer
 • Muskusrattenbeheer

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Lid commissie waterkeringen van de Unie van waterschappen (CWK)
 • Lid commissie wegenbeheer van de Unie van waterschappen (CWB)
 • Agendalid commissie Muskusrattenbeheer (CMB)
 • Lid Gemene Rekening Muskusrattenbeheer
 • Deelnemer portefeuillehouderoverleg Verkeer & vervoer Midden-Holland
 • Deelnemer Provinciaal Verkeer en Vervoerberaad
 • Klimaatadaptatie in de stad Rotterdam
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Water & Klimaat gemeente Rotterdam
 • Dijkversterking KIJK

Jos Verdoold 

Jos Verdoold is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Contactgegevens

010 453 72 47
j.verdoold@hhsk.nl

Portefeuille

Financiën & ICT:

 • Financiën
 • Belasting en kostentoedeling
 • Subsidiebeleid
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Informatisering & automatisering
 • Digitale transformatie

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Belastinggroep (RBG)
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling AQUON
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
 • Lid aandeelshoudersvergadering Nederlandse Waterschapsbank
 • Deelnemer portefeuillehouderoverleg financiën Vereniging Zuid-Hollandse waterschappen (VZHW)
 • Lid gebruikersraad Kadaster (namens de Unie van Waterschappen)
 • Voorzitter Samenwerkingsverband Basisregistratie grootschalige topografie (SVB-BGT, namens de Unie van Waterschappen)

Martin van der Spek

Martin van der Spek is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Contactgegevens

010 453 72 47
m.vander.spek@hhsk.nl

Portefeuille

Afvalwaterketen & eigendommenbeheer:

 • Afvalwaterzuiveringen
 • Slibverwerking
 • Eigendommenbeheer
 • Grondzakenbeleid
 • Cultuurhistorisch erfgoed

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Lid commissie waterketen en emissies van de Unie van waterschappen (CWE)
 • Lid AB gemeenschappelijke regeling (GR) Slibverwerking 2009
 • Rotterdamse Samenwerking Afvalwaterketen (RoSA)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Restveen (Zuidplaspolder)
 • Klimaatadaptatie in de kernen gemeenten Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard
 • Afvalwaterakkoorden
 • Themista
 • Lid Stuurgroep Groene Hart
 • Adviseur DB en AB Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
 • Bestuurlijk overleg Zuidplas (BOZ)
 • Adviseur DB en AB grondbank RZG/BOZ
 • Lid DB en AB gemeenschappelijke regeling (GR) Slibverwerking 2009

Miriam van Kuijk

Miriam van Kuijk is secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Contactgegevens

010 45 37 265
m.van.kuijk@hhsk.nl

De secretaris-directeur staat het college bij en is tevens eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Zij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur en ondertekent naast de voorzitter alle stukken die van het bestuur uitgaan. Martin Vink is plaatsvervangend secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.