Bestuur

Op de pagina bestuur vindt u informatie over het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zoals het vergaderschema en de vergaderstukken.

Algemeen bestuur

Er zitten 30 mensen in het algemeen bestuur. Van hen zijn 21 mensen gekozen door de bewoners. Zij zijn verdeeld over politieke partijen. Daarnaast zijn er in totaal 9 leden in het bestuur die bedrijven, boeren en natuur vertegenwoordigen.

Het algemeen bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Dat heet de verenigde vergadering. Tijdens zo’n vergadering neemt het algemeen bestuur besluiten over het beleid en de plannen van het waterschap. Ze beslissen ook waaraan het geld wordt uitgegeven.

Om de besluiten voor te bereiden zijn er twee commissies. Dat zijn de commissie Integraal Waterbeheer en de commissie Algemene Zaken en Middelen. Verder is er een rekenkamercommissie.

Commissie Integraal Waterbeheer

De commissie Integraal waterbeheer (IWB) gaat onder meer over:

 • beheer en onderhoud van sloten (vaarten, rivieren, plassen)
 • peilbesluiten (hoe hoog het water mag staan)
 • pompen, gemalen en stuwen
 • wegpompen en schoonmaken van afvalwater
 • het verwerken van het slib dat overblijft na het schoonmaken van afvalwater
 • aanleg, beheer en onderhoud van dijken
 • aanleg, beheer en onderhoud van een aantal wegen in de Krimpenerwaard

Commissie Algemene en Middelen

De commissie Algemene zaken en middelen (AZM) gaat onder meer over:

 • algemene en bestuurlijke zaken
 • communicatie
 • personeel
 • belastingen
 • financiën (geld)
 • vergunningen en controles
 • grondzaken

Bijwonen vergaderingen en inspreken

Beperkingen in verband met corona

Wegens de richtlijnen en ons beleid in verband met corona zijn er helaas nog beperkingen voor het in de zaal bijwonen van openbare bestuursvergaderingen. Wel kunt u altijd de openbare vergaderingen rechtstreeks via internet volgen. De link naar de digitale vergadering verschijnt pas bij het openen van de vergadering (niet eerder) in de vergaderkalender, zie https://hhsk.waterschapsinformatie.nl/. Via de link die bij het openen van de vergadering verschijnt, kunt u de vergadering beluisteren.

Wilt u de vergadering fysiek bijwonen of inspreken, dan verzoeken we u minimaal 24 uur van tevoren contact op te nemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 010 45 37 272 of via e-mail: secretariaat@hhsk.nl

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een bijzondere commissie van het algemeen bestuur. De rekenkamercommissie onderzoekt of de doelen van het algemeen bestuur op een goede manier worden gehaald. Lees meer over de rekenkamercommissie.

Het dagelijks bestuur

Er is een dagelijks bestuur. Dat is bij het waterschap hetzelfde als bij een gemeente, maar de namen zijn anders. Bij een gemeente heet het dagelijks bestuur het college van burgemeester en wethouders. Bij het waterschap heet het dagelijks bestuur het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De dijkgraaf is de voorzitter.

Taken dagelijks bestuur

De taken van het dagelijks bestuur zijn onder meer:

 • voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur
 • uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur
 • overleggen met inwoners, gemeenten, provincie, enzovoorts
 • snel beslissen in geval van nood, bijvoorbeeld bij droogte of een heel zware storm met hoog water

Besluiten van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur neemt elke twee weken een aantal besluiten die betrekking hebben op het werk van het hoogheemraadschap. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Sinds 5 oktober 2021 worden wel de besluitenlijsten openbaar gemaakt. Deze vindt u hieronder.

In de linker kolom staat het voorstel. Rechts daarnaast staat het besluit. Als het besluit ‘conform voorstel’ is, betekent dit dat het dagelijks bestuur het voorstel heeft overgenomen.