Bestuur

Op de pagina bestuur vindt u informatie over het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zoals het vergaderschema en de vergaderstukken.

Algemeen bestuur

Er zitten 30 mensen in het algemeen bestuur. Van hen zijn 26 mensen gekozen door de bewoners. Zij zijn verdeeld over politieke partijen. Daarnaast zijn er in totaal 4 leden in het bestuur die boeren en natuur vertegenwoordigen.

Het algemeen bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Dat heet de verenigde vergadering. Tijdens zo’n vergadering neemt het algemeen bestuur besluiten over het beleid en de plannen van het waterschap. Ze beslissen ook waaraan het geld wordt uitgegeven.

Om de besluiten voor te bereiden zijn er twee commissies. Dat zijn de commissie Integraal Waterbeheer en de commissie Algemene Zaken en Middelen. Verder is er een rekenkamercommissie.

Commissie Integraal Waterbeheer

De commissie Integraal waterbeheer (IWB) gaat onder meer over:

 • beheer en onderhoud van sloten (vaarten, rivieren, plassen)
 • peilbesluiten (hoe hoog het water mag staan)
 • pompen, gemalen en stuwen
 • wegpompen en schoonmaken van afvalwater
 • het verwerken van het slib dat overblijft na het schoonmaken van afvalwater
 • aanleg, beheer en onderhoud van dijken
 • aanleg, beheer en onderhoud van een aantal wegen in de Krimpenerwaard

Commissie Algemene en Middelen

De commissie Algemene zaken en middelen (AZM) gaat onder meer over:

 • algemene en bestuurlijke zaken
 • communicatie
 • personeel
 • belastingen
 • financiën (geld)
 • vergunningen en controles
 • grondzaken

Bijwonen vergaderingen en inspreken

De verenigde vergadering en de bijeenkomsten van de commissies zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Elke belangstellende aanwezige kan bij een openbare vergadering gebruik maken van het recht om in te spreken. Dit houdt in dat u voorafgaand aan de vergadering het woord tot het algemeen bestuur kunt richten om uw zienswijze op een specifiek onderwerp te geven.

Wilt u inspreken tijdens de vergadering, dan verzoeken we u minimaal 24 uur van tevoren contact op te nemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 010 45 37 272 of via e-mail: secretariaat@hhsk.nl

Het dagelijks bestuur

Er is een dagelijks bestuur. Dat is bij het waterschap hetzelfde als bij een gemeente, maar de namen zijn anders. Bij een gemeente heet het dagelijks bestuur het college van burgemeester en wethouders. Bij het waterschap heet het dagelijks bestuur het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De dijkgraaf is de voorzitter.

Taken dagelijks bestuur

De taken van het dagelijks bestuur zijn onder meer:

 • voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur
 • uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur
 • overleggen met inwoners, gemeenten, provincie, enzovoorts
 • snel beslissen in geval van nood, bijvoorbeeld bij droogte of een heel zware storm met hoog water

Besluiten van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur neemt elke twee weken een aantal besluiten die betrekking hebben op het werk van het hoogheemraadschap. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Sinds 5 oktober 2021 worden wel de besluitenlijsten openbaar gemaakt. Deze vindt u hieronder.

In de linker kolom staat het voorstel. Rechts daarnaast staat het besluit. Als het besluit ‘conform voorstel’ is, betekent dit dat het dagelijks bestuur het voorstel heeft overgenomen.