Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten (gehoord worden). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

De werking van een besluit wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet opgeschort. Indien u van oordeel bent een spoedeisend belang te hebben bij gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U moet een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Voor het in behandeling nemen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanpak

Een bezwaarschrift moet zijn gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Digitaal bezwaar indienen

U kunt ook uw bezwaar indienen via een digitaal formulier:

Bezwaar indienen voor particulieren (inloggen met DigiD)

Bezwaar indienen voor bedrijven (inloggen met eHerkenning)

DigiD

Steeds meer zaken met of via de overheid, regelt u digitaal via internet. U heeft daarvoor DigiD nodig (Digitale Identiteit). Met deze unieke inlogcode voorkomt u dat andere mensen onder uw naam een aanvraag doen.

DigiD aanvragen

Kos­ten

De aanvraag voor een DigiD is gratis.

Af­han­de­ling

Binnen 5 dagen na het aanvragen van een DigiD ontvangt u een code waarmee u uw DigiD activeert.

Meer in­for­ma­tie over DigiD

Website DigiD

Meer informatie over bezwaar en beroep

Lees meer over bezwaar en beroep

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

bezwaar

Thema

Bezwaar en beroep overheid