Gedraging van bestuursorgaan, klacht

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft ge

In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen. U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaan er speciale bezwaar- en beroepsprocedures. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan in kwestie. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan op uw klacht kunt u daarover opnieuw een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder waterschappen. Er zijn ook overheden die een eigen ombudsvoorziening hebben.

Voorwaarden

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een ambtenaar of een bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid tegen u of een ander heeft gedragen. Een schriftelijke klacht moet aan een aantal eisen voldoen:

  • Op het moment van indiening van de klacht is er nog geen jaar verstreken na de gedraging; 
  • De klacht moet worden ondertekend en u moet uw naam en adres vermelden, de gedraging voldoende omschrijven, aangeven tegen wie de klacht wordt ingediend en/of de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedraging; 
  • Het belang van de klager of het gewicht van de gedraging mag niet 'kennelijk onvoldoende' zijn; 
  • Er staat voor de klager niet een andere mogelijkheid open om zijn klacht naar voren te brengen, via een klachtprocedure (bijv. bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Aanpak

Indieningsadres

Een schriftelijke klacht kunt u richten aan de het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

klacht

Thema

Bezwaar en beroep overheid