Lozen van afvalwater op oppervlaktewater door huishoudens, melding

Bouwt u een huis en ligt er geen riool in de buurt?

Voor het lozen van het huishoudelijk afvalwater (toilet, keuken, etcetera) op oppervlaktewater (zoals sloten, plassen en singels) heeft u toestemming nodig van het waterschap.

Voorwaarden

Het lozen van huishoudelijk afvalwater uit woningen op het oppervlaktewater mag alleen als u niet op het riool kunt lozen. Dit kan als uw woning bijvoorbeeld in het buitengebied staat. De regels hiervoor staan in het Besluit lozen afvalwater huishoudens

Dit besluit zegt onder andere dat lozen op het oppervlaktewater alleen mag als:

  1. Binnen 40 meter vanaf de grens van uw perceel (stuk grond of water, niet uw woning) geen riolering ligt en
  2. U een voorziening plaatst die het afvalwater zuivert voordat het in het oppervlaktewater terecht komt. Dit kan een septictank (een put/tank die afvalwater zuivert) of een uitgebreide IBA zijn.

Als u hier niet aan voldoet mag u niet in oppervlaktewater lozen. Op de website van InfoMil wordt verder uitgelegd hoe het besluit werkt. Het besluit zelf vindt u op de website van de overheid.

Aanpak

Als u aan de voorwaarden uit het besluit voldoet en u wilt gaan lozen, dan moet u een melding doen bij het hoogheemraadschap. U kunt hiervoor het meldingsformulier besluit lozen buiten inrichtingen gebruiken.

Uw moet de melding tenminste zes weken voordat u een voorziening voor zuivering van het afvalwater gaat plaatsen indienen. Wat precies in de melding moet staan, staat in het besluit zelf.  

U ontvangt een brief van het hoogheemraadschap. Hierin staat of de lozing voldoet of dat maatwerk nodig is.

Maatwerk

In het besluit staat dat soms maatwerk mogelijk is. Dit betekent dat in bijzondere situaties andere eisen kunnen gelden. Soms soepeler, soms strenger. Dit kan bijvoorbeeld doordat het oppervlaktewater in uw buurt een speciale functie heeft. Als maatwerk nodig is, volgt een andere aanpak. Die duurt maximaal 8 weken.

Wij raden u aan om te overleggen met het hoogheemraadschap voordat u gaat starten met de bouw van uw woning. Onze medewerkers informeren u graag over wat kan en mag. Dat voorkomt tegenslag achteraf. Ook denken we graag met u mee over de beste oplossing.  

Contact

U kunt uw melding indienen via: vergunningen@hhsk.nl

Voor vragen over dit onderwerp vragen wij u te bellen met de afdeling Publiekszaken op telefoonnummer: 010 453 7300.

Per post kan ook:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Afdeling Publiekszaken
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Doelgroep

particulier

Uniforme productnaam

meldpunt algemeen

Thema

Water