Milieu-informatie, aanvraag

Als u meer specifieke informatie over het milieu wilt ontvangen van het waterschap, kunt u dat aanvragen.

Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht informatie over het milieu bekend te maken en uit te delen. Dit is geregeld in het Verdrag van Aarhus (2004), dat ook door Nederland is ondertekend. Het indienen van een verzoek is geregeld in de Wet open overheid (Woo).

Voorwaarden

Iedereen kan meer informatie over het milieu aanvragen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Wel moet zo’n verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt er in een aantal gevallen geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld wanneer het openbaar maken van informatie de privacy van personen of de veiligheid van de staat kan schaden (zie Wet open overheid, Artikel 5).

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via het burgerloket of schriftelijk.

Bezwaar en beroep

Niet in alle gevallen wordt een verzoek voor milieu-informatie goed gevonden. U hoeft zich daar niet bij neer te leggen. U kunt beginnen met bezwaar maken bij het waterschap, dan bekijken wij het verzoek nog een keer en nemen we vanuit het advies van de externe bezwarencommissie een nieuwe beslissing. Als dit niet leidt tot het resultaat dat u wilde, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

milieuinformatie

Thema

Milieubeleid