Verontreinigingsheffing

Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingsheffing betalen.

Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

Met de nieuwe verontreinigingsheffing wordt het beheer van de waterkwaliteit in het watersysteem gefinancierd dat niet is ondergebracht bij het zuiveringsbeheer. Denk daarbij aan het reguleren van lozingen op oppervlaktewateren en maatregelen om de nadelige effecten op het watersysteem te voorkomen of te compenseren. Het jaarlijks vast te stellen tarief voor de verontreinigingsheffing is gelijk aan dat van de zuiveringsheffing.

Voorwaarden

U moet verontreinigingsheffing betalen als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U loost direct afvalwater in oppervlaktewater.

De heffing wordt opgelegd door de Regionale Belasting Groep. Voor water dat beheerd wordt door het Rijk wordt de heffing opgelegd door het Bureau verontreinigingsheffing Rijkswateren. Voor wateren die in het beheer zijn bij andere waterkwaliteitsbeheerders wordt de heffing opgelegd door de waterschappen.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

verontreinigingsheffing

Thema

Belastingen en heffingen