Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen

De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing.

De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken en natuurterreinen moeten betalen.

Nadat bepaald is welk deel van de kosten wordt gedragen door de gebruikers van woonruimten (watersysteemheffing ingezetenen), worden de resterende kostenaandelen van het waterschap met behulp van de methode Delfland verdeeld over de eigenaren van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken en natuurterreinen. Wegen vallen voor de kostentoedeling en voor de heffing onder 'agrarische en overige ongebouwde gronden'.

Voor de verdeling over de specifieke categorieën van eigenaren wordt gekeken naar de onderlinge waardeverhoudingen van de onroerende zaken. De aanslagen worden opgelegd aan de eigenaren van de onroerende zaken (of anders zakelijk gerechtigden). Voor gebouwde onroerende zaken (woningen en bedrijven) wordt hiervoor de WOZ-waarde gehanteerd. Natuurterreinen, agrarische en overige ongebouwde gronden worden op basis van hun oppervlakte aangeslagen.

Het hoogheemraadschap heft in het gebied van de Krimpenerwaard tevens de wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen voor de uitvoering van het wegenbeheer. Hiervoor gelden dezelfde systematiek en dezelfde grondslagen als die voor de watersysteemheffing. 

Voorwaarden

U moet de watersysteemheffing en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen betalen als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U staat op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd als eigenaar (of beperkt gerechtigde) van een onroerende zaak. De onroerende zaak kan een woning, bedrijf, natuurterrein, cultuurgrond of overige ongebouwde grond zijn.

In de Waterschapswet is bepaald dat het waterschapsbestuur binnen bepaalde marges tariefdifferentiatie mag toepassen. Het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het kader van de watersysteemheffing besloten de eigenaren van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken die buitendijks zijn gelegen voor 25% van het normale tarief te belasten. Een verlaagd tarief van 75% is de grootste vrijstelling die volgens de Waterschapswet mogelijk is. De tariefdifferentiatie geldt niet voor eigenaren van natuurterreinen en voor de wegenheffing.

Aanpak

De watersysteemheffing en de wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen worden opgelegd door de Regionale Belasting Groep

De Regionale Belasting Groep heeft als kerntaak het heffen en innen van belastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

watersysteemheffing

Thema

Belastingen en heffingen